Welke invloed heb ik?

Met de aanleg van de verbindingen tussen de windparken op zee en het elektriciteitsnet op het vasteland zijn veel belangen gemoeid, die zorgvuldig worden afgewogen. Naast de informele mogelijkheden om uw stem te laten horen (o.a. op informatiebijeenkomsten of via uw vraag of reactie) zijn er ook formele mogelijkheden om invloed uit te oefenen.

Wie beslist: ministeries

Op de netaansluitingen van de windparken op zee is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing. Die is bedoeld om bij projecten van nationaal belang sneller besluiten te kunnen nemen, zonder dat dit ten koste gaat van de zorgvuldigheid van de besluitvorming of van inspraakmogelijkheden voor burgers. De ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu beslissen over projecten die onder de Rijkscoördinatieregeling vallen. TenneT heeft een adviserende rol over de locatie van de netaansluitingen en TenneT beslist hoe de platformen eruit gaan zien. Hierbij gaat het naast technische zaken ook over bouwkosten.

Inspraak en beroep

Voor projecten die onder de Rijkscoördinatieregeling vallen zijn er doorgaans drie formele inspraakmomenten. De eersten daarvan zijn inmiddels geweest. De meest recente stand van zaken vindt u op deze pagina van het Bureau Energieprojecten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken).

Inpassingsplan

Bij de inspraak speelt het zogenoemde inpassingsplan een belangrijke rol. Dat bestaat onder meer uit: 

  • Een kaart waarop de exacte ligging van de verbinding is aangegeven.
  • Regels en (kwaliteits)eisen voor de verbinding.
  • De motivatie voor het tracé van de verbinding.
  • Een beschrijving van de gevolgen van de verbinding voor bijvoorbeeld de leefomgeving, water, natuur, landschap, economische ontwikkeling en behoud van archeologische waarden. Die zijn beschreven in het Milieueffectrapport (MER).

Het inpassingsplan is door de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu vastgesteld, samen met het Milieueffectrapport en de vergunningen/ontheffingen. Er zijn twee beroepen ingediend waarvan er één is ingetrokken. Naar verwachting zal de Raad van State in het eerste kwartaal van 2017 een uitspraak doen.

Vergunningen

Voor de aanleg van de netaansluitingen van de windparken op zee zijn vaak diverse vergunningen en ontheffingen nodig. Voor de netaansluiting van windpark Borssele gaat het om de volgende:

Omgevingsvergunning
Voor de uitbreiding van het 380kV-station in Borsele regelt een omgevingsvergunning alle aspecten m.b.t. milieu en bouwen. Dat minimaliseert de milieudruk en waarborgt een veilige constructie.

Waterwetvergunning
Het offshore platform, de kabels en de duindoornkruising in Zeeland vereisen een waterwetvergunning. Hierdoor blijft de veiligheid van de zeedijk en goed beheer van de Noordzee gewaarborgd.

Ontheffing Flora- en faunawet
De bescherming van planten en dieren langs het tracé van de kabels is geregeld in een ontheffing van de Flora- en faunawet. Dit minimaliseert de mogelijke schade aan plant- en diersoorten.

Natuurbeschermingswetvergunning
De Vlakte van de Raan en de Voordelta zijn onderdeel van Natura 2000 gebied (Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn). Een natuurbeschermingswetvergunning regelt de voorwaarden voor het leggen van de kabel door dergelijke gebieden.

Ontheffing provinciale omgevingsverordening
Een ontheffing van de provinciale omgevingsverordening regelt dat de aanleg van de kabels met zo min mogelijk geluid plaatsvindt. Dit om verstoring van de rust te minimaliseren.

TenneT vraagt op basis van het ontwerp-inpassingsplan alle benodigde vergunningen en ontheffingen aan bij de verschillende bestuursorganen, zoals gemeenten, provincies en het Rijk. De Rijkscoördinatieregeling bepaalt dat zij zelf verantwoordelijk blijven voor de informatievoorziening en besluitvorming daarover (inclusief afhandeling van eventuele bezwaren), maar dat de minister bepaalt binnen welke termijnen dat moet gebeuren.