Wie doet wat?

Bij de aanleg van de verbindingen met de windparken op zee zijn veel verschillende partijen betrokken, elk met hun eigen taken en verantwoordelijkheden.

Hoofdrolspelers

De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu beslissen waar de windparken worden aangelegd en hoe ze worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Daarnaast bepalen zij via een tender welke partijen de windparken mogen aanleggen en beheren, kennen zij subsidies toe en coördineren ze het vergunningentraject.
Er zijn twee tenders geweest voor windenergiegebied Borssele. De tender voor de eerste twee windparken is gewonnen door Dong Energy. De winnaar van de tender voor de kavels III en IV is Blauwwind II c.v. De tenders voor Hollandse Kust (zuid) zijn gepland voor 2017 en 2018. De tender voor Hollandse Kust (noord) staat in 2019 op de planning.
Wie de netaansluitingen voor de windparken op zee gaat aanleggen en beheren, is al wel bekend: daar heeft de overheid TenneT voor aangewezen. TenneT zorgt er – samen met onze onderaannemers – voor dat er op land én zee een hoogspanningsnet komt dat de stroom uit de windparken veilig, betrouwbaar en betaalbaar aan land brengt. Dat doet TenneT in nauw overleg met de ministeries, met de bestuursorganen in wiens gebied gewerkt wordt (provincies, gemeenten, waterschappen), met grondeigenaren, omwonenden, belangenorganisaties en allerlei andere belanghebbenden.

Expertise en interesse

TenneT heeft regelmatig overleg met betrokkenen en belangenorganisaties zoals natuur- en milieuorganisaties, de scheepvaart en de havenbedrijven, maar ook provincies en gemeenten. Op die manier brengen zij hun expertise in en denken ze kritisch met ons mee over de beste manier om de netaansluitingen aan te leggen. Ook zijn er veel individuele burgers en belanghebbenden die de aanleg van de netaansluitingen nauwgezet volgen. Bijvoorbeeld omdat het hun eigen woon- of werkomgeving raakt, of gewoon uit persoonlijke interesse: de aanleg van een ‘energienet op zee’ is immers best bijzonder. TenneT stelt die betrokkenheid zeer op prijs.

Goed contact

TenneT vindt het belangrijk om goed contact te hebben met alle betrokken partijen. Daarom zijn er regelmatig informatiebijeenkomsten, geeft TenneT een gratis nieuwsbrief uit en is TenneT altijd bereikbaar voor vragen of opmerkingen.