Vergunningen zijn definitief

Delen via:   
18 / 07 / 2016

Het ontwerp-inpassingsplan, alle ontwerpbesluiten, het MER en de onderliggende stukken hebben ter inzage gelegen van 18 maart tot en met 28 april 2016, er zijn 19 zienswijzen ingediend, waarvan 18 uniek. In de Nota van Antwoord zijn de zienswijzen samengevat en is de reactie van de ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu opgenomen. De Nota geeft aan of en hoe de zienswijzen en reacties zijn verwerkt in het inpassingsplan en/ of een van de besluiten.

In beroep

De Nota van Antwoord is op 15 juli 2016 gepubliceerd en ter inzage gelegd, samen met de definitieve besluiten (zie onder: besluiten die nodig zijn om het net op zee Borssele mogelijk te maken). Alleen indieners van een zienswijze kunnen in beroep gaan. Dit kan van 16 juli tot en met 26 augustus 2016 (zes weken lang) bij de Raad van State in Den Haag (afdeling bestuursrechtspraak).

De documenten zijn hier te vinden: www.rvo.nl/subsidies-regelingen/transmissiesysteem-op-zee-borssele

Besluiten die nodig zijn om net op zee Borssele mogelijk te maken

Om het net op zee Borssele mogelijk te maken moeten bestemmingsplannen worden aangepast. Dit gebeurt door middel van een (rijks)inpassingsplan, dat wordt vastgesteld door de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu. Een van de onderliggende stukken voor het inpassingsplan is het milieueffectrapport (MER), dat dit voorjaar is vastgesteld.

Daarnaast zijn er vijf overige besluiten (ontheffingen en vergunningen) nodig: watervergunning, vergunning op grond van Natuurbeschermingswet 1998, omgevingsvergunning, ontheffing op grond van Flora- en faunawet en watervergunning – lozen. Zij worden vastgesteld onder coördinatie van de minister van Economische Zaken. Alle genoemde besluiten worden gelijktijdig voorbereid via één procedure: de rijkscoördinatieregeling, RCR.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.