Als er explosieven worden gevonden op de zeebodem van windpark Borssele, heeft dat dan gevolgen voor de aanleg van de netaansluiting?

Het kavelbesluit van het ministerie van Economische Zaken noemt inderdaad dat er waarschijnlijk niet-gesprongen explosieven liggen. Op basis van het explosievenonderzoek dat TenneT laat uitvoeren door Grontmij/DEEP, kan worden besloten om de route aan te passen om de explosieven te vermijden. Datzelfde geldt voor bijvoorbeeld scheepswrakken of waardevolle archeologische vondsten.