Waarom deze route?

TenneT heeft verschillende routes onderzocht voor de netaansluiting van windpark Borssele, in nauw overleg met o.a. de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu, de provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, gemeenten en belangenorganisaties voor visserij, scheepvaart, natuur en milieu etc. Zij hebben vanuit hun kennis en ervaring aangeven wat de belangrijkste voor- en nadelen zijn. Na verschillende werksessies zijn vier mogelijke routes bepaald. De uiteindelijke route (hieronder) is vastgesteld door de ministeries. Waar de kabel precies komt te liggen wordt bepaald op basis van nader onderzoek.

Voorkeursalternatief

Van deze vier tracés zijn de milieueffecten gedetailleerd onderzocht in een Milieueffectrapportage (MER). De definitieve route (voorkeursalternatief) is bepaald op basis van informatie uit de MER en op basis van economische (kosten), technische, haalbaarheids- en andere maatschappelijke overwegingen. De ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu nemen dit tracé op in het ontwerp-inpassingsplan. Na het traject van inspraak wordt het definitieve tracé vastgesteld in het uiteindelijke inpassingsplan.

Technische en praktische factoren

Voor de locatie van de platformen en de route van de kabels gelden diverse praktische en technische eisen. Voor de platformen is bijvoorbeeld belangrijk dat ze goed toegankelijk zijn voor (onderhouds-)schepen, dat er geen obstakels zijn in een straal van minimaal 500 meter en dat ze dichtbij de windparken komen, zodat de bekabeling van en naar de windmolens zo kort mogelijk is.

Voor de kabels geldt bijvoorbeeld:

  • dat er liefst zo min mogelijk kruisingen zijn met andere verbindingen (ook data- en telecommunicatiekabels),
  • dat de elektriciteitskabels van de beide platformen gebundeld naar land kunnen worden gebracht,
  • dat gebieden die belangrijk zijn voor de natuur vermeden worden,
  • dat er zo min mogelijk hinder is voor andere gebruiksfuncties (scheepvaart, visserij, recreatie) én dat de route zo kort mogelijk is.