Impact en gevolgen

Als inwoner, ondernemer, toerist of natuurliefhebber merkt u waarschijnlijk weinig van de netaansluiting van de offshore windparken als die eenmaal is aangelegd. Alleen de platformen komen boven zeeniveau, maar ze staan midden tussen de windturbines in het park en zijn flink lager dan die turbines. De verbinding loopt vrijwel geheel ondergronds, zowel op zee als op het vasteland, waardoor de kabels niet leiden tot zichtbare veranderingen in het landschap.

Impact op bedrijvigheid op zee

Er is een veiligheidszone van 500 meter rond de platformen. Binnen die zone mag er niet gevaren worden. Rond de kabels is er een onderhoudszone van 500 meter aan beide kanten. Die mag wel overvaren worden, maar schepen mogen er niet ankeren. Er is daarmee een beperkte invloed op de scheepvaart.

Impact op de gezondheid van mensen, dieren en gewassen

Onderzoeken wijzen uit dat het onwaarschijnlijk is dat de gezondheid van mensen, dieren of gewassen wordt beïnvloed door een bovengrondse hoogspanningsverbinding. En bij een ondergrondse verbinding is die kans nog kleiner, doordat ondergrondse (of onderzeese) verbindingen een kleiner elektromagnetisch veld hebben dan bovengrondse. Meer over de invloed van bovengrondse en ondergrondse elektrische en magnetische velden leest u in de brochure ‘Wonen in de nabijheid van hoogspanning’.

Impact op kustwering

Bij de aanleg van de nieuwe netaansluiting wordt uiteraard rekening gehouden met de bescherming tegen hoogwater. De zeekabels komen aan land via de kustwering (duinen, dijken). De kabels worden in daar ingegraven, in nauw overleg met waterschap Scheldestromen, die erop toeziet dat de verbinding en de werkzaamheden veilig worden uitgevoerd.

Impact op natuur, flora en fauna

De aanleg van de platformen en de kabels heeft onvermijdelijk impact op de natuur, zowel op zee als op land. Vanuit de op te stellen milieueffectrapportage (MER) wordt gedetailleerd onderzoek gedaan naar de effecten op flora en fauna, bodem, water, lucht en landschapswaarden. TenneT heeft intensief overleg met onder andere Natuur & Milieu over maatregelen om negatieve effecten tot een minimum te beperken. Een voorbeeld: groen of blauw licht blijkt vogels minder te beïnvloeden dan wit licht. Daar houdt TenneT rekening mee bij de verlichting van de platformen.

Impact op toerisme en recreatie

Toerisme en recreatie is van groot economisch belang voor Zeeland. De kans is klein dat dat wordt beïnvloed door de netaansluiting Borssele: de verbinding is immers nauwelijks zichtbaar. Het windpark kan wel zichtbaar zijn vanaf de kust, afhankelijk van het weer, het seizoen en het tijdstip van de dag.

Impact op apparatuur

Ondergrondse (of onderzeese) verbindingen zoals bij de netaansluiting Borssele hebben een kleiner elektromagnetisch veld dan bovengrondse. Dat verkleint de (toch al minimale) kans op storingen aan apparatuur door zogenoemde interferentie. Dat is het natuurkundige verschijnsel waarbij twee elkaar overlappende elektromagnetische golven elkaar op sommige plaatsen versterken of juist verzwakken, waardoor het signaal verstoord kan raken.