Werkzaamheden

Bij de aanleg van de netaansluiting wil TenneT de omgeving zo min mogelijk belasten. Door werkzaamheden te bundelen streven we naar een minimale impact op de leefomgeving. Begin 2016 komt er meer technische informatie beschikbaar over de werkzaamheden, via de publicatie van het initiële offshore investeringsplan.

Op zee

Op zee bouwt TenneT met behulp van een kraanschip twee standaard platformen van 700 MW. Per platform worden twee 220 kV-kabelsystemen naar land aangelegd, via vier sleuven. Hoe die kabels precies lopen, moet nog worden vastgesteld door de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu.

Op land

Na de aanlanding wordt elke zeekabel opgedeeld in landkabelsystemen. De kabels hebben een spanning van 220 kV en worden ondergronds aangelegd. Op land wordt een 220 kV-kabel normaliter op minimaal 1,2 meter diepte gelegd. Bij landbouwgebieden is de aanlegdiepte 1,8 meter.

De kabels lopen naar het bestaande hoogspanningsstation Borssele, dat wordt uitgebreid om ruimte te creëren voor de aansluiting van het net op zee. Het tracé over land is nog niet bepaald, maar doordat de kabels ondergronds worden aangelegd hebben ze na de aanleg geen gevolgen voor het landschap. De impact op de natuur is er vooral tijdens de aanleg. Daarna brengt TenneT de oorspronkelijke grondlagen zoveel mogelijk terug, aansluitend bij het huidige landschapsgebruik.

Krijgt u als grondeigenaar of –gebruiker te maken met deze verbinding en ontstaat er schade of overlast, dan is er een compensatieregeling.