Welke invloed heb ik?

Met de aanleg van de verbindingen tussen de windparken op zee en het elektriciteitsnet op het vasteland zijn veel belangen gemoeid die zorgvuldig worden afgewogen. Naast de informele mogelijkheden om uw stem te laten horen op informatiebijeenkomsten of via uw vraag of reactie kunt u een formele reactie geven op verschillende inspraakmomenten die horen bij de Rijkscoördinatieregeling.

Rijkscoördinatieregeling

'Voor de netaansluitingen van de windparken op zee (de 'net op zee- projecten') is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing. Die is bedoeld om bij projecten van nationaal belang de besluitvormingsprocessen te stroomlijnen, zonder dat dit ten koste gaat van de zorgvuldigheid of van inspraakmogelijkheden voor burgers. De minister van Economische Zaken (EZ) coördineert alle nodige processtappen. De ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu (IenM) beslissen uiteindelijk waar de netverbinding komt te liggen en nemen dit tracé op in een inpassingsplan. In het inpassingsplan geven zij ook aan waarom er voor het betreffende tracé is gekozen. TenneT heeft een adviserende rol over de netaansluitingen. De procedure rond de ministeriële besluiten heeft een vaste volgorde en kent vaste mogelijkheden voor inspraak en beroep. De data voor de inspraakmomenten voor net op zee Hollandse Kust (noord) zijn nog niet gepland.