Wie doet wat?

Bij de aanleg van de verbindingen met de windparken op zee zijn verschillende partijen betrokken, elk met hun eigen taken en verantwoordelijkheden.

Hoofdrolspelers

Binnen de drie gekozen gebieden, neemt het Rijk de zogeheten ‘kavelbesluiten’; de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu beslissen waar de windparken worden aangelegd en hoe ze worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Ook bepalen zij welke partijen de windparken mogen aanleggen en beheren, kennen zij subsidies toe en coördineren ze het vergunningentraject. Ieder kavel zal een capaciteit hebben van ongeveer 350 MW.

Welke partij(en) de windparken gaan bouwen, is nog niet bekend. Partijen kunnen zich te zijner tijd daarvoor inschrijven via een zogenoemde tender. Voor windgebied Hollandse Kust (noord) staat de tender op de agenda voor 2019.

TenneT legt de hoogspanningsverbinding tussen het windmolenpark en het landelijke hoogspanningsnet aan en beheert deze ook. Dat doet ze in nauw overleg met de ministeries, met de bestuursorganen in het gebied waar gewerkt wordt (provincies, gemeenten, waterschappen), met grondeigenaren, omwonenden, belangenorganisaties en allerlei andere belanghebbenden.

Overleg met betrokkenen

TenneT heeft regelmatig overleg met betrokkenen en belangenorganisaties zoals natuur- en milieuorganisaties, de scheepvaartsector, havenbedrijven, provincies en gemeenten. Op die manier brengen deze organisaties hun expertise in en denken ze kritisch mee over de beste manier om de netaansluitingen aan te leggen. Ook zijn er veel individuele burgers en belanghebbenden die de aanleg van de netaansluitingen op de voet volgen. Bijvoorbeeld omdat het hun eigen woon- of werkomgeving raakt, of gewoon uit persoonlijke interesse: de aanleg van een ‘energienet op zee’ is immers best bijzonder. 

Contact

TenneT en het Rijk vinden het belangrijk om goed contact te hebben met alle betrokken partijen. Daarom zijn er informatiebijeenkomsten en verschijnt er met enige regelmaat een nieuwsbrief over het project. Natuurlijk zijn zij bereikbaar voor vragen of opmerkingen.