Afwegingsnotitie voor keuze voorkeursalternatief (VKA) voorgelegd aan overheden

Delen via:   
20 / 02 / 2018

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT hebben in januari de 'Afwegingsnotitie net op zee Hollandse Kust (noord) en (noordwest/west)' opgesteld en voorgelegd aan de betrokken regionale overheden (gemeenten, waterschappen, provincie en Rijkswaterstaat). 

De Afwegingsnotitie levert informatie voor de keuze van een voorkeursalternatief (VKA). De notitie bevat onderzoeksresultaten van de vier tracé-alternatieven en de negen onderzochte locaties voor een transformatorstation. Daarbij is gekeken naar milieueffecten, technische haalbaarheid en risico's, kosten en omgevingsaspecten. Op basis van de afwegingsnotitie is aan betrokken overheden gevraagd advies uit te brengen aan de minister van EZK: welk tracé-alternatief en welke stationslocatie geniet de voorkeur van de regio? Dit advies en de informatie uit de afwegingsnotitie zijn van belang voor de keuze van het VKA die de minister, komend voorjaar maakt.

Inspraak
Het VKA wordt in detail uitgewerkt en besproken met belanghebbende partijen en wordt vastgelegd in een ontwerpinpassingsplan. Dit ontwerpinpassingsplan wordt naar verwachting komend najaar ter inzage gelegd, samen met het milieueffectrapport (MER), de benodigde ontwerpvergunningen en andere benodigde ontwerpbesluiten. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen op alle aspecten van het tracé en de gekozen locatie voor het transformatorstation.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.