Bodemonderzoeken op zee en op het strand voor kabelaansluiting Hollandse Kust (west Beta)

Delen via:   
07 / 10 / 2020

Tot eind oktober kunt u onderzoekswerkzaamheden zien op het strand en voor de kust ter hoogte van het Kitesurfpad aan de Reyndersweg, Wijk aan Zee. Dit is de plek waar de aanlanding van de kabels is gepland voor de aansluiting van windpark Hollandse Kust (west Beta). Eind mei is bekend geworden dat het kabeltracé hier komt. Met deze aansluiting komt de verduurzaming van Nederland weer een stapje dichterbij.

Waarom onderzoek?
We onderzoeken of de bodem geschikt is voor het aanleggen van de ondergrondse kabels. De verzamelde informatie is nodig voor het ontwerp van de kabels en om de exacte route en de aanlegtechnieken te bepalen.

Wat kunt u hiervan merken?
Op het strand beginnen we met seismisch onderzoek. Over ongeveer 100 meter worden lijnen op het strand uitgelegd, met om de 2 tot 3 meter een kleine sensor. Met een hamer worden geluidsgolven de grond ingestuurd. De onderliggende bodemlagen kaatsen de golven terug, die door de sensors worden opgevangen. Dit onderzoek geeft een schat aan informatie over de opbouw van de ondergrond tot op ongeveer 15 meter diepte.
Dit onderzoek start op woensdag 7 oktober en duurt ongeveer 7 dagen en gaat 24 uur per dag door. Wandelaars kunnen zonder problemen over de lijnen heen stappen en er zijn constant 2 tot 3 mensen aanwezig van het onderzoeksteam. (Kite)surfers wordt verzocht afstand te houden van de sensoren en het onderzoeksteam.

Foto: onderzoek op het strand

Aansluitend volgt 8 dagen geotechnisch werk. Een kleine vrachtwagen met rupsbanden vervoert een booropstelling, waar grondboringen mee gedaan worden tot 10 meter diepte. De monsters geven informatie over de bodemlagen die eerder in het seismische onderzoek in kaart zijn gebracht.

In het ondiepe stuk voor het strand, de getijdenzone, vaart een kleine boot die vergelijkbaar onderzoek uitvoert, maar dan op zee. Op de boot is een grote sticker geplakt, zodat surfers geattendeerd worden dat het een speciale boot betreft. De boot vaart stapvoets en werkt bij rustige weersomstandigheden. Bij wind en golven kan niet gewerkt worden en ligt de boot stand-by. Dit geldt ook voor een tweede schip dat iets verder uit de kust bezig is met metingen en grondonderzoek. Ook dit schip zal zichtbaar zijn vanaf het strand.  

Op zee
De onderzoeken op zee voorbij de 12 meter dieptelijn zijn in september uitgevoerd en inmiddels afgerond. Met sonar zijn het zeebed en onderliggende bodemlagen in kaart gebracht. Ook is onderzocht of er (historische) objecten op de bodem liggen, zoals wrakken. Op een later moment zal nog onderzoek plaatsvinden naar resten uit de Tweede Wereldoorlog, zoals niet gesprongen mijnen en bommen.

Samenwerking met Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
De data die wij op zee verzamelen wordt ook gebruikt voor archeologisch onderzoek. We delen het met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Lang geleden was het droog waar nu de Noordzee ligt. De RCE analyseert de data, op zoek naar pleistocene landschappen, zoals oude rivierlopen, bossen en zelfs nederzettingen.

Foto: bodemonderzoek op zee

Bodemonderzoek op land
Er is ook bodemonderzoek nodig in de duinen en in het beeldenpark Een Zee van Staal. Zodra de planning bekend is, informeren wij u hierover.

Het vervolg
De komende maanden wordt het kabeltracé in meer detail uitgewerkt. Er vindt technisch onderzoek plaats, onderzoek naar milieueffecten en er vindt afstemming plaats met belanghebbende partijen in de omgeving. In de eerste helft van 2021 hopen we de vergunningen aan te kunnen vragen.

In contact en meer informatie
Voor meer informatie over het project en de bodemonderzoeken, kunt u contact opnemen met Liesbeth Eshuis, via telefoonnummer 06 2577 4812 of via liesbeth.eshuis@tennet.eu. Hieronder kunt u zich ook inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.