Derde nulmeting geluid transformatorstation begin september gestart

Delen via:   
06 / 10 / 2022

Meten is weten. Om objectief vast te stellen of er na ingebruikname van het transformatorstation bij de omliggende woningen sprake is van een toename van het totale geluidsniveau, wordt met zogenoemde nulmetingen het huidige geluid vastgesteld. Afgelopen maand is de derde meetsessie in Wijk aan Zee en Beverwijk gestart.
 
In totaal zijn er vijf meetpunten geplaatst in Wijk aan Zee en Beverwijk. “In beide plaatsen hebben we een mast met geluidsmeetapparatuur voorzien van een weerstation”, zo laat Erik Koppen weten. Hij is namens het ingenieursbureau Arcadis binnen dit project de geluidsadviseur voor TenneT. “Zo kunnen we ook de relatie van het geluid met het weer goed aantonen.”

Juiste bandbreedte

Volgens Erik is het belangrijk dat de juiste bandbreedte gemeten wordt. “Dus dat we de gegevens registreren als de wind van de woningen richting het transformatorstation waait en andersom. Maar ook in de situatie met en zonder blad aan de bomen. Op die manier krijgen we zowel de hoogste als de laagste niveaus in beeld. Daarom vinden voor de nulmeting ook meerdere meetsessies plaats.”

Weersomstandigheden

De eerste metingen zijn in 2020 uitgevoerd. Van begin september tot begin oktober met het blad nog aan de bomen en van medio maart tot eind april zonder blad aan de bomen. Erik: “Dat laatste op verzoek van omwonenden om ook de situatie onder verschillende weersomstandigheden te kunnen meten. Omdat deze nog van invloed kunnen zijn op het geluid.”

Themagroep Geluid

Om de zorgen van bewoners over mogelijke geluidshinder te bespreken is in 2019 de ‘Themagroep Geluid’ in het leven geroepen. Hierin zitten vertegenwoordigers van bewonersgroepen uit Wijk aan Zee en Beverwijk West, TenneT en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In de themagroep is afgesproken dat de geluidsniveaus voor en na ingebruikname van het transformatorstation gemeten worden. Aan de hand daarvan kun je vaststellen of er straks sprake is van een toename van het totale geluidsniveau en specifiek laagfrequent geluid.

‘Tijdens bijeenkomsten met de themagroep Geluid rapporteren we telkens de nieuwste meetgegevens. Op die manier werken we zo transparant mogelijk en beschikt iedereen op dezelfde momenten over dezelfde gegevens’

Meetpunten

De nulmeting begon met één meetpunt aan de Creutzberglaan in Beverwijk-West en één meetpunt aan de Zeestraat in Wijk aan Zee, aan de rand van de naastgelegen woonwijk. Erik: “Omdat we op basis van die meting een belangrijke invloed zagen van het verkeer op de Zeestraat, is binnen het overleg van de themagroep gekozen voor een tweede meetpunt dat iets verder van de Zeestraat af ligt. Dat werden er uiteindelijk twee, één bij de sportvelden en één bij de woningen aan de Tuinweg.

Slaapkamerhoogte

Die meetpunten staan in sommige gevallen in het vrije veld. Dan gaat het om een mast waarin op vijf meter hoogte de geluidsmeetapparatuur hangt met daarboven het weerstation. In andere gevallen staat de mast op een dak van een woning met de apparatuur op dezelfde hoogte. Die vijf meter is gekozen omdat je dan ongeveer op slaapkamerhoogte zit.

Afstemming

Ook Ronald de Kaper heeft als lid van de Themagroep Geluid een mast met meetapparatuur op het dak staan. Al vanaf het prille begin is hij nauw bij het bouwproject betrokken. “Als omwonende maak ik me zorgen over een toename van het geluid door het transformatorstation. Maar op zich ben ik wel positief over de afstemming binnen de themagroep. Met TenneT valt goed te praten, we zijn het wellicht niet altijd met elkaar eens, maar ze hebben zeker oor voor de belangen van omwonenden. Het gaat erom dat we straks na alle meetsessies over objectieve gegevens beschikken, die aangeven welk geluid er van het transformatorstation afkomt zodra het eenmaal in gebruik is.” 

Transparant

Na de nulmetingen wordt er vervolgens meerdere keren gemeten als het transformatorstation vanaf 2023 in drie fasen in bedrijf wordt gesteld. Erik: “We kunnen dan de situatie voor en na de ingebruikname goed vergelijken. Na elke meetsessie worden de gegevens besproken in de Themagroep Geluid. Tijdens bijeenkomsten rapporteren we telkens de nieuwste meetgegevens. Op die manier proberen we zo transparant mogelijk te werken en beschikt iedereen op dezelfde momenten over dezelfde gegevens.”

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.