Groencompensatie krijgt vorm in gemeente Velsen

Delen via:   
16 / 03 / 2022

Nieuwe iepen langs de Pontweg. Foto: Chris Pennarts.

Met de aanplant van 151 bomen heeft de gemeente Velsen twee vergroeningsprojecten gerealiseerd langs de Pontweg en de Velserbroekse Dreef. Daarmee is invulling gegeven aan een deel van de compensatie van de bomenkap aan de Zeestraat in Beverwijk door TenneT in 2019.

Met het planten van de eerste iep  langs de Pontweg in Velsen-Noord, gaf wethouder Sebastian Dinjens eind januari dit jaar het startschot voor de vergroening. Met de pont in de rug, zijn links 60 nieuwe iepen geplant als compensatie voor kap door TenneT. Tegelijkertijd is de groene buffer aan de rechterkant van de weg, tussen het fietspad en de achterliggende industrie, gerenoveerd.

Bomenlaan

Rechts van de weg staat nu een mix van populier, berk en eik. “De ruimte tussen deze bomen is gevuld met 5.500 stuks bosplantsoen”, vertelt Maikel Plug namens de gemeente. “Daarbij zitten ook 1.000 zaailingen, die in het kader van de landelijke campagne Meer Bomen Nu door vrijwilligers uit het Wijkeroogpark zijn gered. Over een jaar of tien is de Pontweg een mooie bomenlaan geworden.”

Velserbroekse Dreef

Langs de Velserbroekse Dreef zijn 91 bomen geplant. Maikel: “Het idee hierachter is om een groene keten tussen Santpoort-Noord en Velsenbroek te realiseren. Aan weerszijden van de weg zorgen deze bomen, ter hoogte van het viaduct, voor meer samenhang tussen de gebieden aan de oost- en westkant van de weg. Ook creëer je daarmee een zachtere overgang naar de bebouwing erachter.”

De nieuwe bomen op Velserbroeksedreef. Foto: Chris Pennarts

Biodiversiteit

Voor dit deelproject zijn elzen, berken en lindes gebruikt. “Deze soorten sluiten goed aan op de bestaande populieren en wilgen in het gebied. Ook is gekeken naar kansen om de biodiversiteit te versterken. Zo zorgen lindes in de bloeiperiode voor veel nectar en daar worden de bijen in het gebied weer heel blij van.”

Versterken + verbinden

Plug: “De aanplant sluit mooi aan op de doelstellingen van het ‘Groenstructuurplan Velsen visie 2030’ dat in 2019 is vastgesteld. In dat plan hebben we de ambitie uitgesproken om de groene hoofdstructuren te versterken en met elkaar te verbinden. Zo is de Pontweg een belangrijke verbinding tussen IJmuiden, het Noordzeekanaal en Velsen-Noord. De aanplant van deze nieuwe groenstructuur past zo binnen het grotere plaatje voor het Velsense groen.”

Wijkeroogpark

Het groen uit het Wijkeroogpark, dat in januari voor de verplaatsing van het werkterrein van TenneT aan de Leeghwaterweg moest wijken, wordt ook gecompenseerd. Om de omwonenden en andere belanghebbenden te betrekken in de plannen voor groencompensatie, is door TenneT eind 2021 de klankbordgroep Velsen-Noord opgericht.

 

"Uiteindelijk zijn er vijf ideeën door de klankbordgroep Velsen-Noord als kansrijk beoordeeld en vervolgens uitgewerkt, zodat de groencompensatie daadwerkelijk kan worden uitgevoerd"

 

Klankbordgroep Velsen-Noord

Via 2.000 bewonersbrieven en het netwerk van het Wijkplatform zijn de omwonenden van het werkterrein uitgenodigd deel te nemen aan de klankbordgroep. Hier meldden zich ongeveer 15 personen voor aan, waaronder twee raadsleden, vertegenwoordigers van het Wijkplatform, de Hengelsportvereniging en buurtbewoners. Naast deze leden nam ook de regisseur groen van gemeente Velsen deel aan de klankbordgroep.

Uitkomsten

Uiteindelijk zijn er vijf ideeën door de klankbordgroep Velsen-Noord als kansrijk beoordeeld en vervolgens uitgewerkt, zodat de groencompensatie daadwerkelijk kan worden uitgevoerd. Alle aanbevelingen zijn verwerkt in een notitie die met het college van burgemeester en wethouders besproken is en inmiddels naar de raad is verstuurd. 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.