Hoe worden belangen van bewoners en strandexploitanten behartigd bij de werkzaamheden op strand Noorderbad?

Delen via:   
29 / 03 / 2021

In de afgelopen maanden hebben we regelmatig met de klankbordgroepen voor bewoners en strandexploitanten om tafel gezeten. Voor de aansluiting van de offshore windparken Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) op het stand hebben we samen gekeken naar de opties om onze werkzaamheden met zo min mogelijk overlast voor de omgeving uit te kunnen voeren. We interviewden Marlous Nijman - van Markus van de gemeente Heemskerk en Ronald de Kaper, inwoner van Wijk aan Zee, twee leden van de klankbordgroepen over hoe dat in zijn werk gaat.

Bewoner Ronald de Kaper en Marlous Nijman – van Markus van gemeente Heemskerk. Foto: Jorrit ’t Hoen.

Klankbordgroep Bewoners
In de klankbordgroep voor bewoners zitten vertegenwoordigers van Wijk aan Zee, de Dorpsduinen en ook de Dorpsraad. Daarnaast schuift ook onder andere gebiedsregisseur Vincent Boelhouwer namens de gemeente Beverwijk aan. Nu de uitwerking van de verkeersplannen ook op de agenda staat en we weten dat we het materiaal en materieel via het terrein van Tata Steel gaan aanvoeren, zal ook de gemeente Velsen worden uitgenodigd voor deelname aan het overleg. Een deel van de route ligt namelijk op het grondgebied van deze gemeente.

Ronald de Kaper (bewoner): ‘Voor ons is met name het inperken van overlast tijdens en na de werkzaamheden van groot belang’

Wie vertegenwoordig je? En waarom ben je aangeschoven bij de klankbordgroep voor bewoners?
Ronald: “Hoewel ik sinds een half jaar ook deel uitmaak van de Dorpsraad in Wijk aan Zee, zit ik op persoonlijke titel als bewoner in de klankbordgroep. Al sinds de eerste voorlichtingsbijeenkomst in 2018 ben ik geïnteresseerd in het project. Voor mij was toen al duidelijk dat dit onder het Rijksinpassingsplan zou vallen. Door de keuze van de minister van Economische Zaken en Klimaat staan sommige zaken, zoals de keuze voor het tracé, bijvoorbeeld al vast. Maar daarnaast zijn er gelukkig ook punten waar je nog wel invloed op kunt uitoefenen. Daarom zit ik in de klankbordgroep, om er het maximale voor onze omgeving uit te halen.”

Hoe gaat dat in zijn werk met zo’n klankbordgroep?
Ronald: “Als bewoners kunnen we binnen het overleg punten aanleveren. In mijn geval app ik dan de punten waarna ze met de groep worden gedeeld. De groep bestaat uit 10 bewoners en enkele vertegenwoordigers van diverse organisaties zoals de gemeente, TenneT, ARCADIS etc. Het mooie is dat we tot op heden zonder onafhankelijke voorzitter hebben overlegd. We gaan gewoon met elkaar om tafel om zaken te bespreken.”

Hoe vaak komen jullie bij elkaar?
Ronald: “Een echte vaste frequentie qua vergaderingen hebben we niet. Tijdens de ontwikkelingsfase van het project zijn er natuurlijk altijd een hoop vragen en kom je eens per maand bij elkaar. Inmiddels is de interval iets groter, afhankelijk van wat er speelt binnen de actualiteit van het project.”

Ronald de Kaper. Foto: Jorrit ‘t Hoen

Wat wordt er dan zoal besproken?
Ronald: “De belangrijke aandachtspunten waar we het in de afgelopen vergaderingen over hebben gehad zijn uiteraard de strandwerkzaamheden en natuurlijk de bouw van transformatorstation aan de Zeestraat.”

Wat is daarbij voor jullie van belang?
Ronald: “Voor ons is met name het inperken van overlast tijdens en na de werkzaamheden van groot belang. Op een aantal punten zijn we daar met TenneT in goed overleg uitgekomen. Denk bijvoorbeeld aan het zware transport voor de strandwerkzaamheden dat nu buiten het dorp blijft. Maar op een aantal punten hebben we helaas niet gekregen wat we graag willen. Zo maken we ons als gemeenschap grote zorgen over het transformatorstation dat gebouwd gaat worden. We zijn blij met de extra geluidsmaatregelen die zijn toegezegd, maar uiteraard hadden we graag meer gezien.”

Wat zou je willen meegeven voor de gesprekken die nog volgen?
Ronald: “De komende tijd staat de veiligheid en de verkeersplannen hoog op de agenda. Daarvoor zou ik willen zeggen: liever iets teveel dan te weinig. In het algemeen geldt dat er best veel tijd gaat zitten in deze vorm van participatie. Dat is iets wat de mensen die er vanuit hun werk aan tafel zitten niet moeten vergeten. Als er overdag vergaderd wordt, dan moeten wij daar als bewoners vrij voor nemen. Dat is ook iets wat ik in zijn algemeenheid graag mee wil geven als het om participatie gaat. Heb daar oog voor, regel dat goed en denk ook eens na over hoe je dat goed kunt faciliteren, bijvoorbeeld in de zin van compensatie. Anders zit je straks alleen met een groep pensionado’s om tafel. Uiteraard leveren die ook prima werk, maar daarmee heb je geen goede afspiegeling van de complete gemeenschap.”

Klankbordgroep Strandexploitanten
Naast de strandexploitanten schuiven ook de gemeenten Beverwijk en Heemskerk aan voor dit overleg. De aanlanding van de zeekabels vindt plaats ten noorden van het Strandpaviljoen Noorderbad op het strand van de gemeente Heemskerk. Deze werkzaamheden op het strand starten dit jaar in september en duren tot het najaar van 2022. Nu duidelijk is dat de aanvoer van materiaal en materieel via Tata Steel, het Vliegerpad en de Reyndersweg gaat hebben we ook de gemeente Velsen gevraagd deel te nemen aan deze klankbordgroep.

Marlous Nijman - van Markus (gemeente Heemskerk): ‘Belangrijk en verstandig dat TenneT optimaal gebruikmaakt van lokale kennis op het strand’

Marlous Nijman – van Markus. Foto: Jorrit ’t Hoen

Wie vertegenwoordig je? En waarom ben je aangeschoven bij de klankbordgroep voor strandexploitanten?
Marlous: “Ik neem namens de gemeente Heemskerk deel aan de klankborgroep voor strandexploitanten. Die voor de bewoners is voornamelijk gericht op Wijk aan Zee. De aanlanding van het windmolenpark vindt plaats in Heemskerk, ter hoogte van onze strandexploitant Het Noorderbad. Daarnaast gaat het transport voor het noordelijke strand van Heemskerk ook via Wijk aan Zee. Als strandbeheerder heb je de contacten met de strandexploitanten. In deze klankborgroep hoor je ook hun belangen en wensen ten aanzien van de uitvoering van de werkzaamheden. Daarnaast hebben de strandexploitanten ook heel veel kennis en ervaring met betrekking tot het strand. Deze kennis en ervaring is natuurlijk ook waardevol voor TenneT. Los van de klankbordgroep wordt de gemeente door TenneT ook apart geïnformeerd over de lopende zaken.”

Hoe gaat dat in zijn werk met zo’n klankbordgroep?
Marlous: “Deze groep wordt bij elkaar geroepen als er ontwikkelingen zijn. Die worden dan vervolgens met elkaar besproken. Elkaar op de hoogte brengen en houden is om te beginnen een belangrijk doel van deze groep. Vanuit TenneT gaat dat over informeren over de plannen, de strandexploitanten kunnen in dit overleg aandacht vragen voor de punten die voor hen belangrijk zijn.”

Hoe vaak komen jullie bij elkaar?
Marlous: “We hebben geen vaste vergaderfrequentie maar komen nu bijeen als dat nodig is of als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Door Covid-19 vinden deze bijeenkomsten digitaal plaats.”

Wat wordt er dan zoal besproken?
Marlous: “Tijdens de bijeenkomsten worden de strandexploitanten geïnformeerd over de uitvoering van de werkzaamheden. Wat is er nodig? Denk daarbij aan zaken als damwanden plaatsen of de tijdelijke ophoging met zand voor de boringen. Welke opties zijn er om het zand en het materieel op locatie te krijgen? Daarnaast is er uiteraard ook ruimte voor de strandexploitanten om hun wensen en ideeën aan te dragen. Deze worden dan ook verder onderzocht en bekeken. Zoals eerder al aangegeven hebben de strandexploitanten veel kennis en ervaring met betrekking tot het strand. Deze kennis en ervaring is ook erg bruikbaar voor TenneT.”

Wat is daarbij voor jullie van belang?
Marlous: “Voor ons is van belang dat de wensen en behoeftes van de strandexploitanten gehoord worden en dat bij het uitwerken van de uitvoeringsplannen hier zoveel mogelijk rekening mee wordt gehouden. Dat de aanlanding van het windmolenpark op het strand van Heemskerk komt, is een feit. Maar uiteraard kun je in goed overleg met elkaar er voor zorgen dat de impact zoveel mogelijk wordt beperkt.”

Wat zou je willen meegeven voor de gesprekken die nog volgen?
Marlous: “Ga zo door! Breng met elkaar alle opties in beeld, weeg de belangen en kom vervolgens met goed gemotiveerde voorstellen die je kunt bespreken. Ik vind dat dit in de huidige opzet goed gebeurt. TenneT staat open voor de verschillende belangen, wensen en ideeën. Ook die van de strandexploitanten. Wellicht kan niet alles worden gehonoreerd en het project is nu eenmaal een vaststaand feit. Maar je kunt er wel met elkaar voor zorgen dat de aanlanding van de elektriciteitskabels vanaf zee zo goed mogelijk tot uitvoering wordt gebracht. Daarvoor is het belangrijk en ook verstandig dat TenneT optimaal gebruikmaakt van lokale kennis.”

Meer weten?
Meer weten over de klankbordgroepen? Neem dan contact op met omgevingsmanager Richard Koenders, via richard.koenders@tennet.eu of 06 22 95 47 22.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.