Meedenkers gezocht: nieuwe plek knotwilgen Holland op zijn Smalst

Delen via:   
21 / 04 / 2022

Voor de aanleg van de kabelverbindingen in de bodem moeten langs de Scheybeek bij Holland op zijn Smalst 14 knotwilgen worden ingekuild. Jammer genoeg kunnen de bomen na de werkzaamheden niet terugkeren op dezelfde plek. Daarom gaat TenneT met de gemeente, de klankbordgroep Beverwijk en bewoners op zoek naar een andere locatie voor deze knotwilgen.

Ondanks dat er geen groen verloren gaat, betreurt TenneT dat deze bomen langs de Binnenduinrandweg uit het kenmerkende plaatje worden gehaald. “Het gaat om 14 bomen die niet in de rij kunnen worden teruggeplaatst”, vertelt projectleider Vergunningen en Omgevingsmanagement Rens Wilbers. Vier andere wilgen worden tijdelijk ingekuild en teruggezet.

Meer ruimte nodig

Het werkterrein bij Holland op zijn Smalst is momenteel ingericht voor de boorwerkzaamheden en intrek van de mantelbuizen, waarbij de wilgen buiten de bouwhekken staan. Voor het intrekken van de kabels, het realiseren van de kabelverbindingen en het plaatsen van de moffen (bescherming van de verbindingen) is echter meer ruimte nodig.

Opnieuw vergroenen

De kabelverbindingen mogen in geen geval beschadigd worden of invloed op elkaar uitoefenen. De kabels moeten daarom op enkele meters afstand van elkaar liggen. Daarnaast mogen er in deze vrije ruimte geen andere obstakels, zoals bijvoorbeeld wortels van bomen, aanwezig zijn. Rens: “Deze plek kan nadien wel weer vergroenen, maar helaas niet met diepwortelende bomen en struiken.”

Veiligheid en leveringszekerheid

Die onderlinge afstand tussen de kabels en moflocaties is nodig zodat er bij eventuele reparatiewerkzaamheden veilig gewerkt kan worden zonder dat de andere verbindingen buiten gebruik moeten worden genomen. Rens: “De leveringszekerheid staat voorop om te voorkomen dat mensen zonder stroom komen te zitten.”

Snelle reparatiemogelijkheid

De kabelverbindingen bestaan uit de kabels in de mantelbuizen, de moffen waarin de kabels worden verbonden en reparatielussen. Rens: “Met het oog op de eerder genoemde leveringszekerheid zijn die reparatielussen van groot belang. Deze bieden namelijk extra kabellengte die bij schade aan de kabels gebruikt kan worden om snel een reparatie uit te voeren.”

‘Deze plek kan nadien wel weer vergroenen, maar helaas niet met diepwortelende bomen en struiken’

Inpassingsplan

In het Inpassingsplan ‘Net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha)’ is opgenomen binnen welke gebieden de kabels, werkterreinen en in- en uittredepunten gerealiseerd moeten worden. De kabelverbindingen, moffen en reparatielussen worden binnen de begrenzing van dit inpassingsplan gemaakt en vallen zo binnen de wettelijk toegekende ruimte.

Groen behouden

Rens: “Een groot deel van de rij knotwilgen blijft op de huidige locatie staan. De 14 bomen die ruimte moeten maken voor de ondergrondse leidingen kunnen worden verplaatst. Dat laatste valt onder de werkzaamheden die in het kader van de Rijkscoördinatieregeling voor dit project vergund. Omdat we deze bomen voor Beverwijk willen behouden moeten we met elkaar op zoek naar een nieuwe plek.”

Suggesties

“Met de inwoners van de gemeente Beverwijk gaan we nu onderzoeken welke geschikte en logische plekken er binnen de gemeente zijn”, vervolgt Rens. “Tijdens de bespreking met de klankbordgroep kwamen al enkele suggesties naar voren. Zo zou een deel van de bomen gebruikt kunnen worden om de bestaande gaten in de rij te vullen.”

Meedenkers

Ook werd de optie genoemd om deze bomen te compenseren met typische binnenduinrandbeplanting, als afscheiding tussen de weg en de beek. Rens: “Beide opties nemen we mee in de inventarisatie waarmee de gemeente vervolgens aan de slag gaat. Omdat we ook graag andere bewoners willen betrekken bij deze afstemming, schuiven we graag wat extra stoelen aan tafel.”

Blijf op de hoogte

Wilt u deelnemen aan dit overleg? Stuur dan een mailtje naar: isabel.nunes-vandenhoven@tennet.eu  

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.