Onderzoek naar flora en fauna

Delen via:   
08 / 06 / 2017

Arcadis voert ecologisch veldonderzoek uit naar de verspreiding en leefgebieden van beschermde flora en fauna. Het gaat onder meer om diverse vogel- en insectensoorten. Het onderzoek vindt plaats in omgeving van de mogelijke kabelroutes (tracéalternatieven) voor de kabelverbinding van het windpark Hollandse Kust (noord) met het landelijk hoogspanningsnet, zie kaartje. De onderzoekers van Arcadis zullen in dit gebied waarnemingen doen  tot ongeveer december dit jaar.

De gegevens uit het onderzoek worden gebruikt voor het bepalen van de milieueffecten bij de vergunningaanvragen en bij de keuze voor het Voorkeursalternatief door de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu. Dit Voorkeursalternatief wordt in detail uitgewerkt mede op basis van de gegevens over de beschermde planten- en diersoorten. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van TenneT.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.