Raadscommissie krijgt update over de energieprojecten

Delen via:   
09 / 12 / 2020

Tijdens een videomeeting werd de Beverwijkse raadscommissie op donderdag 3 december bijgepraat over de energieprojecten van TenneT in de regio. Via verschillende presentaties kregen de commissieleden een update over Hollandse Kust (west Beta), Hollandse Kunst (noord) en (west Alpha) en de Netuitbreiding Beverwijk-Oterleek . Verreweg de meeste vragen gingen over het toekomstig geluid van het transformatorstation en de werkzaamheden op het strand van gemeente Heemskerk, ter hoogte van Noorderbad in Wijk aan Zee.

Antwoorden en kennisbronnen
Vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de Provincie Noord-Holland en Tennet waren aangeschoven om de commissieleden inzicht te geven in de laatste stand van zaken en beoogde planningen van de projecten. Aansluitend konden de commissieleden hun vragen stellen.

Hollandse Kust (west Beta)
Inger Huizing van EZK en Ilse Konings van TenneT praatten de leden van de commissie bij over de Netaansluiting Hollandse Kust (west Beta). Daarbij gingen zij in op het proces, de bijbehorende planning en de uitwerking van het voorkeurstracé voor de landkabel ten zuiden van Wijk aan Zee. “De raad wordt gevraagd eventuele aandachtspunten bij dit tracé aan te geven. Uw reactie wordt meegenomen bij de verdere uitwerking van dit tracé tot een ontwerp.”

Tracé project Hollandse Kust (west Beta) op land. Bron: presentatie Ministerie Economische Zaken en Klimaat 3 december 2020.

Uitvoering, kansen en toezicht
In reactie op de vragen liet Konings weten wat er in de komende jaren gebeuren gaat in het Beeldenpark Een Zee van Staal, wat onderdeel is van het Natura 2000 gebied Noordhollands Duinreservaat. “Er wordt op verschillende momenten gewerkt. De grond gaat hier voor een deel vergraven worden. We zijn in overleg met PWN over hoe het terrein na de werkzaamheden heringericht kan worden en of er natuurversterking kan plaatsvinden. Met de Stichting Beeldenpark bespreken we hoe we overlast voor bezoekers kunnen minimaliseren. Daarnaast gaan we ook met de gemeenten Velsen en Beverwijk in gesprek over verkeersmaatregelen om de veiligheid en toegankelijkheid van recreatieve voorzieningen te garanderen.” Inger Huizing van EZK gaf aan dat er ook aandacht is voor eventuele positieve economische kansen voor Beverwijk als ‘groene stekker’, maar dat dergelijke zaken niet 1,2,3 geregeld zijn.

Geluid transformatorstation
De meeste vragen tijdens de vergadering hadden betrekking op de geluidsdiscussie die speelt omtrent het toekomstige transformatorstation aan de Zeestraat. In zijn beantwoording liet Jaap Nijland, projectdirecteur (west Beta), namens TenneT weten dat in overleg met de Themagroep geluid, waarin ook bewoners zitten, is besproken hoe een goede nulmeting voor het geluid bij de woningen kan worden opgezet. Daarbij is ook volop aandacht voor laag frequent geluid (bromtoon).

Transformator met vier wanden en dak op het transformatorstation Vijfhuizen. Fotograaf: Chris Pennarts

Passende detailmaatregelen
Als het station in gebruik is genomen zullen metingen aangeven wat de exacte afgifte van geluid naar de omgeving is. Bij commissielid Teun Jan Tabak van het CDA riep dit het gevoel op van een open einde. “U eindigt met een komma... Als u zegt dat eventuele problemen getackeld worden, betekent dit dat we mogelijk dus toch met een geluidsprobleem blijven zitten?” Jaap Nijland: “We vertrouwen erop dat we aan de geluidseisen gaan voldoen. Maar mocht uit de metingen blijken dat we niet binnen de wettelijke normen blijven, dan verplicht de handhavingsinstantie Omgevingsdienst NoordZeekanaalgebied ons dat op te lossen. Mocht dat het geval zijn, dan zullen we dit met passende detailmaatregelen oplossen. Maar dan zal je eerst moeten vaststellen waardoor dat geluid wordt veroorzaakt. Helaas werkt het alleen in die volgorde.”

Geen dak boven de spoelen
Nijland: “Nul uitstoot van geluid zal niet lukken en ik kan op voorhand al aangeven dat we ook de NSG-curve niet gaan halen. Maar dat zijn ook niet de wettelijke normen. De NSG-curve gaat over hoorbaarheid. Hoorbaarheid hoeft niet per definitie hinder op te leveren. Uiteraard doen we ons best het geluid zo laag mogelijk te houden. Volgens de oorspronkelijke vergunning blijven we met het eerste ontwerp voor het transformatorstation al binnen de normen. Maar dankzij de extra maatregelen gaan we het geluidsniveau verlagen. Een dak boven de luchtgekoelde compensatiespoelen is, levert geen aanvullende waarneembare winst op.”

Een compensatiespoel met drie wanden op transformatorstation Borssele. Fotograaf: Chris Pennarts

Meer vraag en aanbod
Namens de provincie Noord-Holland nam Reinier van Trigt de commissieleden mee in het project Netuitbreiding Beverwijk-Oterleek. “Omdat er steeds meer energievragers in Noord-Holland komen en tegelijk ook meer energieaanbieders, zullen we het net moeten verzwaren.” Over een optimale inpassing van het benodigde nieuwe 150 kV schakelstation in de omgeving van het Bazaar-terrein, gaat TenneT nog met de gemeente in gesprek.

Groencompensatie en stadsnatuur
Vervolgens was de beurt aan Dick Lagerweij, projectdirecteur van TenneT om de commissie bij te praten over het project Hollandse Kust (noord) en (west Alpha). In zijn presentatie en de aansluitende beantwoording ging hij onder ander in op de groencompensatie voor de bomenkap op het voormalige terrein van Tata Steel. “In samenwerking met drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder PWN en met de gemeente Beverwijk en Velsen zullen we in de regio nagenoeg dubbel zoveel nieuwe natuur realiseren als onze wettelijke opgave.” Met PWN zorgen we voor een groot oppervlak nieuwe natuurontwikkeling in de binnenduinrand. Daarnaast wordt in de komende jaren nieuwe stadsnatuur voor Beverwijk en Velsen gerealiseerd. “Aan de plannen voor de stadsnatuur wordt nog samen met de gemeente gewerkt en mogelijk kan wethouder Erol daar ergens begin volgend jaar een toelichting op geven.”

Transport naar het strand
Ook de geplande werkzaamheden op het strand van Wijk aan Zee houden de gemoederen bezig. Zeer begrijpelijk volgens Lagerweij: “In overleg met de aannemer, de omgeving en ook Tata Steel onderzoeken we de mogelijkheden om het dorp zoveel mogelijk te ontlasten. Daarom wordt goed naar zoveel mogelijk alternatieven voor het transport van zand en materiaal gekeken. Daarover hopen we spoedig meer duidelijkheid te kunnen geven.”

Participatie en communicatie
Ook met betrekking tot de werkzaamheden waarvoor het strand tijdelijk wordt opgehoogd is het uiteraard de bedoeling de omgeving zoveel mogelijk te ontzien en de recreatiemogelijkheden in stand te houden. Lagerweij: “Ook dat pakken we in samenspraak met de omgeving, de exploitant van Noorderbad en de exploitanten van de strandpaviljoens op. Om de omgeving optimaal bij de projecten te betrekken en op de hoogte te houden, zetten we alle beschikbare kanalen in om vragen op te halen en antwoorden terug te geven.”

Informatiebijeenkomst voor eigenaren strandhuisjes Noorderbad in de Moriaan in juli 2019 Fotograaf: Wouter Roosenboom

Waardering
Zowel de commissieleden als de wethouders Serge Ferraro en Haydar Erol en voorzitter Tekla Hulscher spraken hun dank en waardering uit voor de heldere toelichting, openheid en alle aangereikte informatie. Ferraro: “Daarin hebben we in de afgelopen jaren met elkaar zeer goede stappen gezet. En dat wordt enorm gewaardeerd.” Ook dankte hij de commissieleden voor hun kritische vragen. De antwoorden op de specifieke vragen van de Dorpsraad over geluid worden binnenkort via de griffie beantwoord en ook gedeeld op onze website.

Presentaties
De presentaties die aan de raadscommissie zijn gegeven zijn hier te downloaden:

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.