Te onderzoeken milieueffecten vastgelegd in NRD

Delen via:   
04 / 08 / 2017

Welke milieueffecten moeten in kaart worden gebracht voor de keuze van het kabeltracé voor net op zee Hollandse Kust (noord)? Dat staat in de notitie reikwijdte en detailniveau (NRD), die in juli is vastgesteld door de minister van Economische Zaken.

Er zijn in de NRD zeven tracé-alternatieven voor het net op zee Hollandse Kust (noord) aangegeven; mogelijke routes voor de kabels die de windenergie van zee gaan transporteren naar het landelijk hoogspanningsnet. Om te komen tot de keuze van een voorkeursalternatief (VKA), worden de tracés de komende maanden gedetailleerd onderzocht en beschreven in het milieueffectrapport (MER). In de NRD is beschreven welke milieueffecten precies moeten worden onderzocht. Naast milieueffecten zullen ook de effecten op de omgeving, kosten en technische haalbaarheid worden bekeken.

Trechtering

De milieueffectrapportage wordt uitgevoerd in twee fasen: eerst worden de huidige tracé-alternatieven uitgewerkt, dan worden de effecten in kaart gebracht en vervolgens worden de zeven alternatieven onderling vergeleken. Op basis hiervan vindt 'trechtering' plaats van zeven naar twee à drie alternatieven. Over deze trechteringsstap worden komend najaar de betrokken overheden geïnformeerd.

In de tweede fase worden de geselecteerde alternatieven nog meer in detail onderzocht. Begin 2018 zal het ministerie van Economische Zaken, samen met TenneT, een afwegingsnotitie opstellen. Op grond daarvan worden de betrokken overheden gevraagd te adviseren over een voor de regio te prefereren alternatief. Uiteindelijk bepaalt de minister van Economische Zaken het ‘voorkeursalternatief’ (VKA) in afstemming met de minister van Infrastructuur en Milieu, op basis van de afwegingsnotitie en het advies van de regio. De planning is dat het VKA in het voorjaar van 2018 zal worden bepaald.

De zeven tracé- alternatieven in de NRD.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.