Ter inzagelegging ontwerpwijzigingbesluit werkterrein Leeghwaterweg (Velsen-Noord) voor het project Hollandse Kust (noord) & (west Alpha)

Delen via:   
23 / 11 / 2021

Gelijktijdig met de ter inzagelegging van Hollandse Kust (west Beta) ligt ook een inpassingsplanherziening voor de windparken Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) ter inzage. Dit betreft een aanpassing in de aanleg van de ondergrondse hoogspanningskabels in het Wijkeroogpark binnen de gemeente Velsen. Hieronder leest u meer over de aanpassingen die noodzakelijk zijn om dit onvoorziene knelpunt op een  goede manier op te lossen.

Hoe kunt u reageren?
Het ontwerp-wijzigingsbesluit voor Leeghwaterweg Velsen-Noord, ook wel werkterrein 9, ligt vanaf vrijdag 26 november 2021 tot en met donderdag 6 januari 2022 ter inzage. In deze periode kunt u hierop reageren door een inspraakreactie (zienswijze) in te dienen. Via de volgende link kunt u de stukken digitaal inzien. Op basis van de ingediende zienswijzen beoordelen de verantwoordelijk ministeries of het plan wordt aangepast.

Waarom verplaatsing werkterrein Leeghwaterweg Velsen-Noord naar hoek Wijkeroogpark
Tijdens de voorbereiding van de werkzaamheden op werkterrein 9 langs de Leeghwaterweg in Velsen-Noord kwam voor de zomervakantie aan het licht dat in de plannen te weinig ruimte was ingetekend om de vier kabels van TenneT naast elkaar in de grond te leggen. Aan de hand van een 3D-uitwerking bleek dat bestaande gasleidingen en kabels voor elektriciteit en telecom op een ongunstige diepte liggen voor de boringen en de mofputten waarin de kabeldelen straks aan elkaar worden verbonden.

Herziening inpassingsplan
Qua belastbaarheid en bedrijfszekerheid van de kabelverbindingen is het dus niet mogelijk om dit deel van de verbinding aan te leggen zoals voorzien in het Inpassingsplan. In de inpassingsplanherziening is daarom een beperkte verbreding van het tracé voorzien. Ook zijn de aanduidingen voor de in- en uittredepunten van de horizontaal gestuurde boringen aangepast zodat de kabels wel op een goede manier in de bodem kunnen worden gelegd.  

Alternatieven onderzocht
Voor die aanpassingen hebben TenneT en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) verschillende alternatieve oplossingen nauwkeurig laten onderzoeken. Zo is bijvoorbeeld gekeken naar het verplaatsen van het werkterrein naar het bedrijventerrein en de mogelijkheid van een langere boring. De enige haalbare oplossing bleek het verplaatsen van het werkterrein naar de hoek van het Wijkeroogpark.

Passende oplossing
Begin oktober 2021 zijn de raadsfracties van de Velsense gemeenteraad door TenneT en EZK bijgepraat over de noodgedwongen verschuiving van het beoogde werkterrein aan de Leeghwaterweg. Hierbij werden de verschillende opties besproken en uiteraard waren de fracties zeer benieuwd naar de compensatiemogelijkheden voor de bomen die in de hoek van het Wijkeroogpark gekapt moeten worden.

Groencompensatie
In haar toelichting tijdens de vergadering van de Velsense raadscommissie verwees stakeholdermanager Manon Raats namens TenneT naar de compensatie-aanpak zoals deze in de buurgemeente Beverwijk is gevolgd. Ook daar is in het kader van groencompensatie geld beschikbaar gesteld. Door de gemeente is op basis van het vastgestelde Landschapsplan en de wensen uit de samenleving een compensatieplan opgesteld.

Ideeën ophalen
Raats: ”Zo’n proces zijn we nu ook aan het opstarten met de bewoners in dit gebied. Via een klankbordgroep gaan we in Velsen-Noord ideeën ophalen, zodat we straks met elkaar goede keuzes kunnen maken.”  De bewoners van Velsen-Noord zijn hier persoonlijk per brief van op de hoogte gebracht. In samenspraak met de gemeente Velsen, omwonenden en ondernemers werkt TenneT momenteel aan een passende oplossing om het werkterrein na de werkzaamheden weer als groengebied op te leveren.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.