Unaniem advies overheden: voorkeursalternatief aansluiting windenergiegebieden Hollandse Kust (noord)

Delen via:   
20 / 03 / 2018

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hebben lokale en regionale overheden in Noord-Holland advies uitgebracht aan de minister over het voorkeursalternatief (VKA) voor de netaansluiting van windenergiegebieden Hollandse Kust (noord) en (noordwest of west). De overheden kozen unaniem voor het tracéalternatief dat ten noorden van Wijk aan Zee aan land komt. Via de gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen wordt het windenergiegebied aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet. Het advies is belangrijke input voor de minister, die naar verwachting in april een keuze maakt welk tracé gerealiseerd gaat worden.

Het advies is uitgebracht door alle betrokken gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo, Heemskerk, Beverwijk, Zaanstad, Haarlemmerliede – Spaarnwoude, Heemstede, Velsen, Haarlemmermeer, Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal, Amsterdam, de Hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier en Rijnland en de provincie Noord-Holland, met steun van Rijkswaterstaat.

Het bericht dat de provincie Noord-Holland op haar website heeft geplaatst vind u hier:

Nadat de minister van EZK het VKA heeft gekozen informeren het ministerie en TenneT de belanghebbenden in de omgeving. Dit gebeurt in overleg met de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen. Binnenkort leest u hier meer over op deze website en op de websites van de betreffende gemeentes.

Inspraak

Het VKA wordt in de komende maanden verder uitgewerkt en vastgelegd in een ontwerp inpassingsplan. Dit vormt de basis voor de aanvraag van de vergunningen die nodig zijn om in de toekomst de ondergrondse kabel aan te leggen en een transformatorstation te bouwen. De planning is dat het ontwerpinpassingsplan in het najaar van 2018 ter inzage wordt gelegd, samen met het milieueffectrapport (MER), de ontwerpvergunningen en andere benodigde ontwerpbesluiten. Belanghebbenden hebben dan de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op alle aspecten van het tracé en de gekozen locaties voor het transformatorstation.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.