Voorkeursalternatief aansluiting windparken Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) gekozen

Delen via:   
30 / 04 / 2018

De Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een voorkeursalternatief (VKA) voor de netaansluiting van de toekomstige windparken Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) gekozen. Dit VKA is conform het bestuurlijk regio-advies. Het gekozen tracé loopt vanaf de twee platforms op zee via één aanlanding aan de kust ten noorden van Wijk aan Zee volledig ondergronds naar het hoogspanningsstation in Beverwijk. Voor de locatie van het transformatorstation is het terrein van Tata Steel gekozen.

Het voorkeursalternatief (VKA) loopt op land door de gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen.
Het VKA wordt verder uitgewerkt in een Rijksinpassingsplan. Om te voorkomen dat zich in het plangebied ruimtelijke ontwikkelingen voordoen die het gebied minder geschikt maken voor de realisatie van het project, heeft de Minister een voorbereidingsbesluit (VBB) genomen. Dit VBB is op 30 april gepubliceerd in de Staatscourant, op ruimtelijkeplannen.nl en op de website van het ministerie van EZK.

Informatieavond
Op 19 juni wordt in Wijk aan Zee een informatieavond gehouden over het kavelbesluit voor Windpark Hollandse Kust (noord) en over het project aansluiting windparken Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha). Meer informatie over locatie en tijd worden binnenkort via de regionale media bekend gemaakt.

Vervolgproces van project “net op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha)
Het VKA wordt uitgewerkt en vastgelegd in een voorontwerp inpassingsplan dat in  juni aan bestuurders van betrokken gemeenten, waterschap en provincie wordt voorgelegd. Naar verwachting zijn alle ontwerpbesluiten (inpassingsplan en vergunningen) in november gereed. Op het inpassingsplan en de vergunningen is voor een ieder inspraak mogelijk. Tijdens de periode van de ter inzage legging van het inpassingsplan en de vergunningen worden door EZK en TenneT informatieavonden gehouden. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden worden hier tijdig van op de hoogte gesteld. 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.