Werkzaamheden voor tijdelijke parkeerplaatsen Meeuweweg in Wijk aan Zee zijn begonnen

Delen via:   
11 / 10 / 2021

Deze week is onze aannemer NRG in Wijk aan Zee begonnen met de werkzaamheden voor de inrichting van een tijdelijke parkeerplaats. Deze voorziening komt, als tijdelijke vervanging van het PWN-parkeerterrein, in de punt van de driehoek aan de westzijde van de Meeuweweg.

Onze aannemer NRG is gestart met de voorbereidende werkzaamheden, onder andere weghalen bomen en bosschages, voor het maken van het tijdelijke parkeer- en opslagterrein. Foto: Jorrit ’t Hoen.

Ruimte maken
Voor de inrichting van het parkeerterrein en het plaatsen van onder andere een scheidingsinstallatie moet eerst een aantal bomen en bosschages worden weggehaald, zodat de puinverharding kan worden aangebracht. Hiervoor is door de gemeente Beverwijk afgelopen zomer een vergunning afgegeven.

Aanleg tijdelijke werkweg
Omdat de ondergrondse gestuurde boringen straks onder de bestaande ingang van de Meeuweweg doorgaan, legt NRG ook een tijdelijke werkweg aan. Deze wordt tijdens de uitvoering gebruikt door het werkverkeer. Ook hiervoor wordt een bosschage weggehaald. Dit gebeurt met goedkeuring van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als bevoegd gezag voor het deel van de grond dat binnen de gebiedsaanduiding Natura 2000 valt.

Het weghalen van de bosschages voor het tijdelijke parkeerterrein. Foto: Jorrit ’t Hoen.

Parkeerdruk Boothuisplein
Na de werkzaamheden kunnen de 36 tijdelijke parkeerplekken in gebruik worden genomen. Vervolgens richt NRG het voormalige parkeerterrein van PWN – dat aan de rechterzijde van de Meeuweweg op het grondgebied van de gemeente Heemskerk ligt – in als werkterrein voor de boringen. Zo zorgen we ervoor dat de parkeerdruk in en rond het Boothuisplein de komende tijd niet toeneemt. Met behulp van borden zal de nieuwe situatie ter plekke worden uitgelegd.

Zo min mogelijk overlast
Voor de installatie van onze elektriciteitskabels trekt NRG zoals eerder vermeld met behulp van ondergrondse gestuurde boringen mantelbuizen in de bodem. Deze methode levert over het geheel veel minder overlast op voor de omgeving dan aanleg via open ontgravingen (sleuven). Om de boringen goed te kunnen uitvoeren, heeft NRG ook ruimte nodig voor het benodigde materieel zoals een scheidingsinstallatie en een betoniet-depot.

De vier stappen hoe een ondergrondse boring wordt gemaakt en de elektriciteitskabels voor de windenergie van zee worden aangelegd.

Ruimte voor materieel
“Voor het in stand houden van de boorgang tijdens de werkzaamheden gebruiken we een klei-watermengsel met betoniet”, zo licht projectleider Mark de Bruijn namens de aannemer toe. “Met de scheidingsinstallatie winnen we het natuurproduct bentoniet straks ter plekke terug voor hergebruik. Daarmee kunnen we ook de dagelijkse transporten voor de omgeving zo laag mogelijk houden. ”

Natuurwaarden onderzocht
Een omgevingsvergunning wordt alleen verleend als de natuur- en landschapswaarden niet ‘onevenredig’ worden aangetast. “Uit veldonderzoek in 2020 en 2021 van PWN en TenneT/NRG is gebleken dat er geen beschermde soorten gebruikmaken van het terrein”, aldus Patrick Bakelaar, omgevingsmanager namens NRG.

Geen beschermde dieren
Volgens Patrick die naast omgevingsmanager ook ecoloog is, zijn er in en rond het gekapte bosje geen vogels met jaarrond beschermde nesten aanwezig. “Tijdens het onderzoek is ook goed gekeken of zich op het terrein vaste rust- of verblijfplaatsen van andere beschermde dieren bevinden. Ook dat is niet het geval. Er zijn dus geen beschermde natuurwaarden die door de bomenkap verstoord raken of worden beïnvloed.”

Omgeving geïnformeerd
Voorafgaand aan de aanvraag van de omgevingsvergunning voor deze werkzaamheden zijn de plannen uitvoerig in de klankbordgroep Boothuisplein besproken. Vanuit dit overleg is de plek voor het tijdelijke parkeerterrein in de plannen en de aanvraag voor de omgevingsvergunning gekomen. Eerder zijn omwonenden al via een bewonersbrief  op de hoogte gebracht over de inrichting van het werkterrein. Daarnaast houden we bewoners en geïnteresseerden doorlopend op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden op de diverse werkterreinen van onze projecten via de BouwApp.

In de BouwApp worden de werkzaamheden van aannemer NRG aangekondigd. De BouwApp is gratis te downloaden in de in de App Store (iOS) of Google Play (Android).

Wensen voor nieuwe inrichting
Na afronding van de werkzaamheden, wordt het gebied door onze aannemer NRG in principe weer in oorspronkelijke staat hersteld. Maar PWN heeft op voorhand de wens al uitgesproken om het gebied na de werkzaamheden anders in te richten. Daarover gaat de natuurbeheerder de komende maanden met gemeente Beverwijk in gesprek. Bij vragen hierover, kunt u contact opnemen met PWN via communicatie@pwn.nl

Blijf op de hoogte
Vindt u het interessant om het project te volgen en wilt u actuele informatie ontvangen over de werkzaamheden? Dan kunt u daarvoor gratis onze TenneT BouwApp downloaden in de App Store (iOS) of Google Play (Android).

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.