Heb ik nog inspraak op de ligging van het tracé?
Delen via:   

Ja, u krijgt nog de mogelijkheid tot inspraak. De ministers van EZK en BZK leggen het voorkeursalternatief vast in een inpassingsplan. Het inpassingsplan wordt eerst als een ontwerpplan gepubliceerd, gelijktijdig met de ontwerpvergunningen. Voor Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) vindt dit naar verwachting plaats in november 2018. Op het ontwerpinpassingsplan en de ontwerpvergunningen is inspraak mogelijk. Op basis van de ingediende inspraakreacties (zienswijzen) beoordelen de verantwoordelijke ministeries of het plan wordt aangepast. Daarna wordt het inpassingsplan met een reactie op de zienswijzen als definitief plan gepubliceerd. Indieners die het niet eens zijn met het plan of de verwerking van hun zienswijze kunnen beroep indienen. De Raad van State doet uitspraak of beroepen gegrond zijn.

Voorafgaand aan deze procedure voert TenneT gesprekken met belanghebbenden. Ook worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd en kunt u uw stem laten horen door een vraag te stellen of reactie te geven. Dit kan via deze website of via de website van RVO/EZK.