Hoe gaat TenneT om met het verwijderen van beplanting op de toekomstige transformatorlocatie aan de Zeestraat in Wijk aan Zee

Delen via:   

Ik heb gezien/gehoord dat er beplanting wordt verwijderd ter hoogte van de Zeestraat in Wijk aan Zee door TenneT. Waarom?

Het betreft voorbereidende werkzaamheden voor een nieuw transformatorstation. Dit transformatorstation wordt onderdeel van een nieuwe ondergrondse kabelverbinding die de toekomstige windparken op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) aansluit op het landelijke hoogspanningsnet. Daarnaast is op het perceel ook ruimte gereserveerd voor een werkterrein, waar later mogelijk de aansluiting van het toekomstige windpark op zee Hollandse Kust (west Beta) gerealiseerd wordt.

Mag TenneT zomaar bomen verwijderen?

Ja, dat mag. Het terrein waar de beplanting wordt weggehaald ligt op een industrieterrein en is ook als zodanig bestemd. Voor het verwijderen van de beplanting is in december 2018 een kapmelding gedaan bij het bevoegd gezag. Deze melding is akkoord bevonden, waarmee toestemming is verkregen voor het verwijderen van de beplanting. De bomen worden elders gecompenseerd (zie vraag Hoe wordt dat gecompenseerd?. Het terrein is eigendom van TenneT.

Waarom moet er beplanting verwijderd worden?

De kans bestaat dat er in de bodem van het terrein waardevolle archeologische resten liggen verborgen. Ook bestaat de kans dat er bommen uit de Tweede Wereldoorlog in de grond zitten. Het onderzoek naar deze aspecten (en eventuele werkzaamheden die samenhangen met archeologische resten en het ruimen van explosieven) dient zorgvuldig te worden uitgevoerd en neemt daardoor de nodige tijd in beslag. Ook moet er nog onderzoek plaatsvinden naar de bodemopbouw van het terrein voor de benodigde funderingen voor het transformatorstation. De aanwezige bomen en struiken op het terrein maken goed onderzoek op dit moment onmogelijk. Het terrein kan pas bouwrijp gemaakt worden als deze onderzoeken zijn afgerond en eventuele vondsten veilig gesteld dan wel geruimd zijn.

Hoe kan het dat er nu al bomen worden verwijderd, terwijl de formele procedure nog loopt en de plannen nog niet zijn vastgesteld?

TenneT is zich ervan bewust dat de procedures voor het Inpassingsplan en de vergunningen voor dit project nog gaande zijn. Omdat het terrein op een industrieterrein ligt en ook als zodanig is bestemd, hoeft met deze voorbereidende werkzaamheden niet gewacht te worden tot de procedures voor Hollandse Kust (noord en west Alpha) zijn afgerond. TenneT kiest ervoor om nu al te starten, zodat de verschillende onderzoeken zorgvuldig kunnen worden uitgevoerd. De daadwerkelijke bouw van het transformatorstation start pas nadat het Inpassingsplan en de vergunningen onherroepelijk zijn.

Hoeveel beplanting gaat TenneT verwijderen?

Er wordt in totaal 9,2 hectare aan bomen en andere beplanting verwijderd.

Hoe wordt dat gecompenseerd?

De oppervlakte wordt volledig gecompenseerd conform de Wet Natuurbescherming. Over de locaties voor boscompensatie is TenneT in overleg met diverse partijen, zoals de gemeente en waterleidingbedrijf/duinbeheerder PWN, en met het bevoegde gezag.

En wat als er een vogel in de boom zit te broeden?

Eind januari 2019 is er ecologisch veldonderzoek uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Er zijn tijdens dit veldonderzoek geen bijzondere soorten of nesten aangetroffen. Op 27 februari heeft dit bureau nogmaals veldonderzoek gedaan. Er zijn geen broedactiviteiten waargenomen. Mocht hier bij de start van de werkzaamheden toch sprake van zijn, dan worden de werkzaamheden uitgesteld tot na het broedseizoen. Zolang er geen belemmeringen zijn kunnen de werkzaamheden doorgaan. Tijdens de werkzaamheden vinden regelmatig ecologische controles plaats.

Wat als ten gevolg van de Raad van State de realisatie van het transformatorstation niet door kan gaan?

Als de realisatie van het transformatorstation niet door kan gaan, dan blijft TenneT verplicht en gecommitteerd aan het uitvoeren van de boscompensatie. Wanneer het terrein niet wordt gebruikt voor een transformatorstation wordt het terrein in principe terug verkocht aan Tata Steel.

Hoe heeft TenneT hierover gecommuniceerd?

TenneT heeft bewoners en bedrijven in Wijk aan Zee en in de westelijke wijken van Beverwijk rond de Creutzberglaan, Warande en Westertuinen met een huis-aan-huis brief geïnformeerd over de werkzaamheden. Er is een persbericht opgesteld, en er zijn berichten gepubliceerd op de projectwebsite www.netopzee.eu en op de website van de gemeente Beverwijk.

Wat gebeurt er met het hout?

Het hout vervalt aan de aannemer. Het hout wordt als houtsnippers en als houtstammen met vrachtwagens afgevoerd. Dit gebeurt zoveel mogelijk over grondgebied van Tata Steel.

Hoe zit het met de zichtbaarheid van het transformatorstation?

Om het transformatorstation in de toekomst zoveel mogelijk aan het zicht te onttrekken wordt de groene bufferzone langs de Zeestraat verder verdicht door nieuwe aanplant. Dit gebeurt in afstemming met de gemeente Beverwijk. Om er voor te zorgen dat er ten tijde van de bouw van het transformatorstation al een betere visuele afscherming is, vindt de nieuwe aanplant plaats in 2019.
De daadwerkelijke bouw van het transformatorstation start pas nadat het Inpassingsplan en de vergunningen onherroepelijk zijn.

Hoe kan het dat er nu al beplanting verwijderd wordt op het terrein waar mogelijk een derde transformatorstation komt?

Dat project is in de opstartfase. Het terrein dat vrijgemaakt wordt is bedoeld voor het transformatorstation voor de aansluiting van Hollandse Kust (noord) en (west Alpha). Ook wordt er een terrein vrijgemaakt dat tijdens de bouw nodig is als werkterrein. Dit werkterrein kan in de toekomst voor andere ontwikkelingen gebruikt worden. Zoals in de 'Verkenning netten op zee' (2018) van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is opgenomen, is de minister voornemens om het volgende windpark uit de Routekaart 2030 (Hollandse Kust west Beta) op dit terrein aan te laten sluiten. Dit project zit inderdaad in de opstartfase.

Wat doet TenneT om de veiligheid op de openbare weg te garanderen i.v.m. het extra vrachtverkeer?

Het hout wordt zoveel als mogelijk over terrein van Tata Steel afgevoerd. Het verkeer op de Zeestraat in Wijk aan Zee wordt hiermee ontzien.

Met wie kan ik in contact treden als ik meer wil weten?

Voor meer informatie over het project vindt u op de projectwebsite www.netopzee.eu. Meer informatie over de formele procedure vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl, onder Lopende projecten, Hoogspanning, NOZ - Hollandse Kust (noord). Met specifieke vragen over het verwijderen van de beplanting kunt u contact opnemen met het TenneT Servicecenter, op emailadres servicecenter@tennet.eu of telefoonnummer 0800-836 63 88 (bereikbaar tussen 8.30-17.00 uur).

 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.