Hoe zit het met het geluid van het transformatorstation?
Delen via:   

TenneT heeft diverse vragen gehad over het geluid van het transformatorstation. Deze vragen spitsen zich toe op het bereik van het geluid, het type geluid en het effect van de extra geluidmaatregelen die TenneT gaat nemen. Op dit moment kunnen wij de vragen op hoofdlijnen beantwoorden, maar nog niet in detail. In mei verwachten wij de rapportage van een onafhankelijk extern bureau dat het te verwachten positieve effect op het geluid als gevolg van de extra aangekondigde maatregelen in kaart brengt. Onderstaand geven wij antwoord op een aantal algemene vragen met betrekking tot geluid. Nadat de rapportage is ontvangen vindt een update plaats, met meer detailinformatie.

1.    Wat voor soort geluid gaat het nieuwe transformatorstation produceren?

Het geluid dat een transformator maakt is te kenmerken als een lage toon.

2.    Is het geluid dat het nieuwe transformatorstation gaat produceren hoorbaar in Wijk aan Zee en aanliggende wijken in Beverwijk?

Naar verwachting zal het geluid van het nieuwe transformatorstation in Wijk aan Zee en Beverwijk West niet of nauwelijks hoorbaar zijn en grotendeels overstemd worden door ander geluid (wind en ander natuurlijk geluid, lokaal verkeer en bedrijfsactiviteiten). Het geluid op de dichtstbijzijnde woningen van de bebouwde kom zal maximaal 32 dB(A) bedragen. Dit is vergelijkbaar met gefluister of een leeszaal in een bibliotheek en met geluid in een landelijke omgeving in de nachtperiode.  
Echter, omdat er in de omgeving van Wijk aan Zee en Beverwijk West al veel grootschalige industrie staat en dit transformatorstation erbij komt, heeft TenneT besloten extra geluidsmaatregelen te nemen om het geluid van het transformatorstation verder te verlagen. TenneT zal de transformatoren volledig omsluiten met vier wanden en een dak. De compensatiespoelen worden omsloten door vier wanden. De bovenkant moet open blijven vanwege de luchtkoeling die voor dit type compensatiespoelen nodig is. De wanden rond de transformatoren en compensatiespoelen worden aan de binnenzijde bekleed met geluidsabsorberend materiaal. Op basis van de resultaten van de geluidberekeningen is het aannemelijk dat het geluid van het transformatorstation met de extra maatregelen in Wijk aan Zee en Beverwijk West niet meer waarneembaar is. Dit geldt voor de aansluiting van Hollandse Kust (Noord) en (west Alpha) en wordt ook verwacht voor de mogelijke aansluiting van Hollandse Kust (west Beta).

3.    Waar legt TenneT vast dat deze maatregelen genomen worden?

TenneT heeft een  Omgevingsvergunning aangevraagd voor de realisatie van het transformatorstation. Deze vergunning, die in mei 2019 ter inzage gaat, is gebaseerd op de aanvraag van het ontwerp zonder extra geluidsmaatregelen. Dit ontwerp voldoet aan alle wettelijke normen en past binnen de toegestane geluidsruimte. TenneT start een nieuwe procedure , om de extra geluidmaatregelen mogelijk te maken. Deze wijziging wordt niet doorgevoerd op de vergunning die in mei ter inzage gaat, omdat de aanpassing van de huidige vergunningaanvraag een half jaar vertraging in de procedure (en dit onderdeel van de energietransitie) zou betekenen.
Voor het deel van het transformatorstation dat mogelijk gebouwd wordt voor Hollandse Kust (west Beta) is nog geen vergunning aangevraagd. Hiervoor wordt een aparte plan- en vergunningenprocedure doorlope, als er een keuze is gemaakt voor de route van de netaansluiting..

4.    Hoe zit het precies met de geluidswaarden in Wijk aan Zee?

Het dorp Wijk aan Zee ligt in de geluidzone van het industrieterrein IJmond. Voor woningen binnen deze zone mag de geluidbelasting van de bedrijven op het industrieterrein maximaal 55 dB(A) etmaalwaarde bedragen. Dit betekent een niveau van 55 dB(A) overdag, 50 dB(A) ’s avonds en 45 dB(A) ’s nachts. Voor een groot aantal woningen is echter een hogere geluidbelasting toegestaan. Voor de woningen aan de rand van Wijk aan Zee aan de zijde van het industrieterrein is in het verleden een maximaal toelaatbare geluidbelasting van 58 dB(A) etmaalwaarde vastgesteld. Dat wil zeggen dat in de nachtperiode een niveau van 48 dB(A) is toegestaan. De maximale geluidbelasting van bedrijven op woningen buiten de geluidzone bedraagt 50 dB(A).

5.    Is door TenneT onderzoek gedaan naar de gevolgen van het geluid op de omgeving (gezondheid, leefbaarheid)?

TenneT heeft onderzoek gedaan naar de geluidniveaus van het transformatorstation voor Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) in de omgeving (de situatie zonder extra maatregelen). Daarbij is getoetst of voldaan wordt aan de wettelijke eisen en dat is het geval. Uit dit onderzoek is gebleken dat de geluidbijdrage van het transformatorstation op het reeds aanwezige geluid zeer gering is. Daarom was er geen aanleiding voor aanvullend onderzoek.
 De vergunningverlenende instantie Omgevingsdienst IJmond heeft op basis van de onderzoeken en het advies van de beheerder van de geluidzone (Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied) de omgevingsvergunning milieu afgegeven.

Voor Hollandse Kust (west Beta) zullen deze onderwerpen terugkomen in de milieueffectrapportage die komend jaar wordt uitgevoerd.

6.    Welke maatregelen neemt TenneT om laagfrequent geluid te voorkomen?

Nederland kent geen wettelijke normen voor de beoordeling van laagfrequent geluid. Omdat TenneT merkt dat binnen het project diverse vragen over laagfrequent geluid zijn, besteden we hier toch aandacht aan.
Er zijn richtlijnen voor laagfrequent geluid zoals de NSG Richtlijn Laagfrequent geluid en de zogenaamde Vercammen-curve. Met de NSG-curve wordt de hoorbaarheid van laagfrequent geluid beoordeeld. De Vercammen-curve wordt gebruikt om te beoordelen of laagfrequent geluid tot hinder kan leiden. Uit onderzoek (op basis van de gegevens zoals opgenomen in de aangevraagde vergunning) voor het project voor Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) blijkt op basis van de NSG-curve dat in de dichtstbijzijnde woningen in Beverwijk en Wijk aan Zee het laagfrequent geluid van het transformatorstation hoorbaar zou kunnen zijn. Bij deze woningen wordt wel aan de Vercammen-curve voldaan. Dit betekent dat aan de rand van Wijk aan Zee en Beverwijk eventuele hinder vanwege laagfrequent geluid van het transformatorstation volgens de richtlijnen van een aanvaardbaar niveau wordt geacht. De resultaten van de extra geluidbeperkende maatregelen zijn hierin nog niet verwerkt.
TenneT neemt extra maatregelen om het geluid van het transformatorstation te verminderen. Een onafhankelijk extern bureau doet onderzoek om ook het effect op laagfrequent geluid van deze maatregelen inzichtelijk te maken.  

Vraag 7. Als nu al is gebleken dat er qua geluidsbelasting geen ruimte meer is voor uitbreidingen, waarom start TenneT dan toch een volgende procedure voor uitbreiding van het transformatorstation voor de aansluiting van het volgende windpark?

Het klopt dat op basis van de aangevraagde vergunning de beschikbare geluidsruimte in het gebied na realisatie van het transformatorstation voor Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) nagenoeg vol zit. Richting toekomst kan echter ook weer geluidruimte ontstaan binnen het geluidzonemodel (zie ook vraag 9 hieronder). Zo zal er door extra geluidbeperkende maatregelen geluidruimte ontstaan. TenneT verwacht dat de mogelijke uitbreiding van het transformatorstation voor Hollandse Kust (west Beta) binnen de beschikbare geluidruimte is in te passen gelet op de geringe geluidbijdrage(n).  Naar verwachting zal de totale geluidsproductie van de aansluiting van de drie windparken met extra geluidmaatregelen lager zijn dan de totale geluidsproductie van de eerste twee windparken in de originele vergunningaanvraag (zonder maatregelen).   

Vraag 8: Gaat TenneT het geluid van het transformatorstation meten?

In de Omgevingsvergunning voor het transformatorstation worden twee extra meetpunten voor geluid toegevoegd. De meetpunten komen op het wandelpad in de groenstrook langs de Zeestraat te liggen, iets ten noordoosten en noordwesten van het transformatorstation. Op deze meetpunten is het geluid van het transformatorstation beter te meten dan op de bestaande meetpunten (die verder van het transformatorstation liggen), omdat hier minder beïnvloeding is van ander omgevingsgeluid. De meetpunten zijn bedoeld om, samen met de bestaande meetpunten, te kunnen bepalen of het geluid afkomstig van het transformatorstation aan de Omgevingsvergunning voldoet. Mocht dat niet het geval zijn dan moet TenneT aanvullende maatregelen nemen.

Vraag 9: Hoe werkt het geluidzonemodel en wie is verantwoordelijk voor handhaving?

Het geluidzonemodel is een rekenmodel met alle vergunde geluidbronnen op een industrieterrein en geluidgevoelige functies binnen de geluidzone. Elke nieuwe aanvraag voor een milieuvergunning op het industrieterrein wordt door het bevoegde gezag getoetst aan het geluidzonemodel. Daarbij wordt gekeken of de nieuwe aanvraag past binnen de nog beschikbare geluidruimte in het model.
Als de geluidruimte in het model 'vol' is dan kan een nieuwe vergunning alleen worden verleend als er geluidruimte vrij komt. Dat kan bijvoorbeeld door het wegnemen van niet gebruikte, vergunde geluidruimte of het treffen van maatregelen aan geluidbronnen.
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is namens de provincie Noord-Holland verantwoordelijk voor het geluidzonemodel.

Vraag 10. Met wie kan ik in contact treden als ik meer wil weten?

Meer informatie over de formele procedure vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl, onder Lopende projecten, Hoogspanning, NOZ - Hollandse Kust (noord) en NOZ - Hollandse Kust (west Beta). Met overige vragen kunt u contact opnemen met het TenneT Servicecenter, op emailadres servicecenter@tennet.eu of telefoonnummer 0800-836 63 88 (bereikbaar tussen 8.30-17.00 uur).