Hoe zit het met het geluid van het transformatorstation?

Delen via:   

TenneT heeft diverse vragen gehad over het geluid van het transformatorstation. Deze vragen spitsen zich toe op het bereik van het geluid, het type geluid en het effect van de extra geluidmaatregelen die TenneT gaat nemen. Onderstaand geven wij antwoord op de gestelde vragen.

Wat voor soort geluid gaat het nieuwe transformatorstation produceren?

Het geluid van de transformatoren is te kenmerken als een laag bromgeluid.

Is het geluid van het nieuwe transformatorstation hoorbaar in Wijk aan Zee en Beverwijk West?

Het geluid op de dichtstbijzijnde woningen van de bebouwde kom zal maximaal 27 dB(A) bedragen. Dit is vergelijkbaar met gefluister of een leeszaal in een bibliotheek en met geluid in een landelijke omgeving in de nachtperiode.  Naar verwachting zal het geluid van het nieuwe transformatorstation in Wijk aan Zee en Beverwijk West echter niet of nauwelijks hoorbaar zijn en grotendeels overstemd worden door al bestaand geluid (wind en ander natuurlijk geluid, lokaal verkeer en bedrijfsactiviteiten).

Een deel van het geluid heeft een frequentie beneden 100/125 Herz wat laagfrequent geluid wordt genoemd. Verwacht wordt dat het (laagfrequente) geluid afkomstig van het transformatorstation bij de woningen niet of nauwelijks waarneembaar is.

Wat is laagfrequent geluid (LFG) eigenlijk?

De gehoordrempel is de laagste geluidsgolf waarbij een persoon een geluid nog kan waarnemen, met andere woorden het zachtste geluid dat een persoon kan horen. Wanneer je geluid niet meer kunt horen maar wel kunt voelen wordt ook gesproken van laagfrequent geluid. Laagfrequent geluid is dan ook geen apart geluid maar maakt onderdeel uit van het gehele geluidspectrum.  Het hoorbare geluid kan het laagfrequent geluid maskeren / minder voelbaar maken. Zo zal in een stille omgeving laagfrequent geluid eerder als hinderlijk worden ervaren dan wanneer men in een omgeving zit met meer geluid.

Een klein percentage van de bevolking is in staat om laag frequent geluid waar te nemen.

Wat doet TenneT om het geluid te verminderen?

Het ontwerp van het transformatorstation voor Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) voldoet aan alle wettelijke geluidsnormen en het project past binnen de toegestane geluidsruimte. TenneT en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat beseffen echter dat de inwoners van Wijk aan Zee en Beverwijk al veel hinder ondervinden van de  grootschalige industrie en dat dit transformatorstation erbij komt. Daarom heeft TenneT besloten extra geluidsmaatregelen te nemen om het geluid van het transformatorstation verder te verlagen. TenneT zal de transformatoren volledig omsluiten met vier wanden en een dak. De compensatiespoelen worden omsloten door vier wanden. De bovenkant blijft open vanwege de luchtkoeling die voor dit type compensatiespoelen nodig is. De wanden rond de transformatoren en compensatiespoelen worden aan de binnenzijde bekleed met geluidsabsorberend materiaal. Op basis van de resultaten van de geluidberekeningen is het aannemelijk dat het geluid van het transformatorstation met de extra maatregelen in Wijk aan Zee en Beverwijk West niet meer waarneembaar is. Dit geldt voor de aansluiting van Hollandse Kust (Noord) en (west Alpha) en wordt ook verwacht voor de mogelijke aansluiting van Hollandse Kust (west Beta).

Werken deze maatregelen ook tegen laagfrequent geluid?

Ja, maar de maatregelen hebben het meeste positieve effect op het beperken van 'gewoon' geluid. Het effect van de maatregelen op laagfrequent geluid is ongeveer 1 à 2 dB(A).

Waar legt TenneT vast dat deze maatregelen genomen worden?

De extra geluidsmaatregelen worden vastgelegd in een Omgevingsvergunning.  Van 1 november tot en met 12 december 2019 ligt het ontwerpbesluit voor deze vergunning ter inzage.   Als de situatie met extra maatregelen vergund is, vervangt deze gedeeltelijk de eerdere vergunning en vervalt het te vervangen deel uit de eerdere vergunning.

Voor het deel van het transformatorstation dat mogelijk gebouwd wordt voor Hollandse Kust (west Beta) is nog geen vergunning aangevraagd. Hiervoor wordt in 2021 een aparte plan- en vergunningenprocedure doorlopen, als er een keuze is gemaakt voor de route van de netaansluiting.

Hoe zit het precies met de geluidswaarden in Wijk aan Zee en Beverwijk?

Het dorp Wijk aan Zee en het westelijke deel van Beverwijk liggen in de geluidzone van het industrieterrein IJmond. Voor woningen binnen deze zone mag de geluidbelasting van de bedrijven op het industrieterrein maximaal 55 dB(A) etmaalwaarde bedragen. Dit betekent een niveau van 55 dB(A) overdag, 50 dB(A) ’s avonds en 45 dB(A) ’s nachts. Voor een groot aantal woningen is echter een hogere geluidbelasting toegestaan. Voor een aantal woningen is in het verleden hogere geluidsbelasting vastgesteld. Deze kan per woning verschillen. De maximale geluidbelasting van bedrijven op woningen buiten de geluidzone bedraagt 50 dB(A).

Is door TenneT onderzoek gedaan naar de gevolgen van het geluid op de omgeving (gezondheid, leefbaarheid)?

TenneT heeft onderzoek gedaan naar de geluidniveaus van het transformatorstation voor Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) in de omgeving (de situatie zonder extra maatregelen). Daarbij is getoetst of voldaan wordt aan de wettelijke eisen en dat is het geval. Uit dit onderzoek is gebleken dat de geluidbijdrage van het transformatorstation op het reeds aanwezige geluid zeer gering is. Daarom was er geen aanleiding voor aanvullend onderzoek.

De vergunningverlenende instantie Omgevingsdienst IJmond heeft op basis van de onderzoeken en het advies van de beheerder van de geluidzone (Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied) de Omgevingsvergunning milieu afgegeven.

Voor Hollandse Kust (west Beta) zullen deze onderwerpen terugkomen in de milieueffectonderzoeken die in 2019/2020 worden uitgevoerd.

Is er ook onderzoek gedaan naar de effecten van laagfrequent geluid?

Nederland kent geen wettelijke normen voor de beoordeling van laagfrequent geluid. Omdat TenneT merkt dat er in de omgeving van het nieuwe hoogspanningsstation diverse vragen over laagfrequent geluid zijn, besteden we hier toch aandacht aan.

Er zijn richtlijnen voor laagfrequent geluid zoals de NSG Richtlijn Laagfrequent geluid en de zogenaamde Vercammen-curve. Met de NSG-curve wordt de hoorbaarheid van laagfrequent geluid beoordeeld. De Vercammen-curve wordt gebruikt om te beoordelen of laagfrequent geluid tot hinder kan leiden. Uit onderzoek voor het project Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) blijkt op basis van de NSG-curve dat in de dichtstbijzijnde woningen in Beverwijk en Wijk aan Zee het laagfrequent geluid van het transformatorstation hoorbaar zou kunnen zijn. Bij deze woningen wordt wel aan de Vercammen-curve voldaan. Dit betekent dat aan de rand van Wijk aan Zee en Beverwijk eventuele hinder vanwege laagfrequent geluid van het transformatorstation volgens de richtlijnen van een aanvaardbaar niveau wordt geacht.

Kunnen trillingen (resonantie) van het transformatorstation hinder veroorzaken?

Overlast door trillingen van een transformator is uitgesloten. Een transformator produceert trillingen wat omgezet wordt in geluid. Een deel gaat de grond in. Dat effect ebt binnen een beperkt aantal meters weg.

Gaat TenneT het geluid van het transformatorstation meten?

In de Omgevingsvergunning voor het transformatorstation zijn  twee extra meetpunten voor geluid toegevoegd. De meetpunten liggen op het wandelpad in de groenstrook langs de Zeestraat , iets ten noordoosten en noordwesten van het transformatorstation. Op deze meetpunten is het geluid van het transformatorstation beter te meten dan op de bestaande meetpunten (die verder van het transformatorstation liggen), omdat hier minder beïnvloeding is van ander omgevingsgeluid. De meetpunten zijn bedoeld om, samen met de bestaande meetpunten, te kunnen bepalen of het geluid afkomstig van het transformatorstation aan de Omgevingsvergunning voldoet. Mocht dat niet het geval zijn dan moet TenneT aanvullende maatregelen nemen.

Daarnaast heeft TenneT met enkele bewoners (deelnemers van de themagroep geluid) afgesproken om ook op een aantal punten bij woningen in Wijk en Zee en Beverwijk  het (laag frequente) geluid te gaan meten in een geselecteerd aantal situaties, zowel voor als na ingebruikname van het transformatorstation.

Hoe werkt het geluidzonemodel en wie is verantwoordelijk voor handhaving?

Het geluidzonemodel is een rekenmodel met alle vergunde geluidbronnen op een industrieterrein en geluidgevoelige functies binnen de geluidzone. Elke nieuwe aanvraag voor een milieuvergunning op het industrieterrein wordt door het bevoegde gezag getoetst aan het geluidzonemodel. Daarbij wordt gekeken of de nieuwe aanvraag past binnen de nog beschikbare geluidruimte.

Als de geluidruimte 'vol' is dan kan een nieuwe vergunning alleen worden verleend als er geluidruimte vrij komt. Dat kan bijvoorbeeld door het wegnemen van niet gebruikte, vergunde geluidruimte of het treffen van maatregelen aan geluidbronnen.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is namens de provincie Noord-Holland verantwoordelijk voor het beheer van het geluidzonemodel van industrieterrein IJmond.

Wat is de themagroep geluid?

Naar aanleiding van de vele vragen over het geluid door de komst van het transformatorstation, hebben TenneT en EZK voorgesteld om een “Themagroep geluid” op te richten. Deze heeft als doel om de deelnemers intensiever te informeren,  vragen te beantwoorden en aandachtpunten te horen en dit waar mogelijk te verwerken in het project. De bewonersorganisaties kunnen vragen stellen en kritisch meekijken en meningen, kennis en inzichten delen met het projectteam. De bewonersgroepen die deelnemen aan de Themagroep geluid zijn Buurtbelang  Julianaweg e.o. (initiatiefnemers ‘Ban de Brom’), Dorpsraad Wijk aan Zee, Stichting Milieuherstel Wijk aan Zee, Wijkgroep Westertuinen-Warande en Bewonerscommissie Creutzberglaan. 

 Met wie kan ik in contact treden als ik meer wil weten?

Meer informatie over de formele procedure vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl, onder Lopende projecten, Hoogspanning, net op zee Hollandse Kust (noord) en –net op zee Hollandse Kust (west Beta). Met overige vragen kunt u contact opnemen met het TenneT Servicecenter, op emailadres servicecenter@tennet.eu of telefoonnummer 0800-836 63 88 (bereikbaar tussen 8.30-17.00 uur).

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.