Wat betekent het Activiteitenbesluit voor het geluid van het transformatorstation aan de Zeestraat?

Delen via:   

De transformatoren van het geplande transformatorstation aan de Zeestraat worden compleet ingepakt. Dat betekent dat de transformatoren vier wanden én een dak krijgen. Door deze maatregel vervalt de vergunningplicht voor het milieu-deel van de Omgevingsvergunning voor het hele transformatorstation. In plaats daarvan moet TenneT een melding doen op grond van het Activiteitenbesluit.

Hier zijn vragen over gesteld door omwonenden en in de gemeenteraad.

Mensen zijn ongerust of deze ontwikkeling betekent dat het transformatorstation meer geluid mag gaan produceren.

De belangrijkste informatie op een rij:

  • De wijziging van vergunningsplicht naar meldingsplicht is alleen een juridische wijziging. Dit gebeurt omdat TenneT extra geluidsmaatregelen neemt. Ingepakte transformatoren vallen onder andere regels in de wetgeving.
  • De geluidsgrenzen worden niet opgerekt met een melding Activiteitenbesluit. De eisen voor TenneT voor geluid veranderen niet. Het is een misvatting dat TenneT meer geluidsruimte krijgt dan in de bestaande vergunning.
  • Met "bestaande vergunning" bedoelen wij de Omgevingsvergunning inclusief de extra geluidsmaatregelen. Deze vergunning is in januari 2020 aan TenneT verleend. Tegen deze vergunning loopt nog wel een beroep, dus de vergunning is nog niet onherroepelijk.
  • Door de extra geluidsmaatregelen wordt de hoeveelheid geluid van het totale transformatorstation (de aansluiting van drie windparken) lager dan bij de aansluiting van de eerste twee windparken (zonder extra geluidsmaatregelen). De oorspronkelijke vergunning voor de situatie zonder extra geluidmaatregelen heeft TenneT in 2019 gekregen. Met de uitspraak van de Raad van State in mei 2020 is deze vergunning onherroepelijk geworden. 
  • Het bevoegd gezag neemt de eisen uit de bestaande vergunning op als maatwerkvoorschrift in een besluit bij het Activiteitenbesluit. Dat betekent dat TenneT zich aan de opgelegde (lagere) maximaal toegestane geluidswaarden moet houden.
  • De vergunningplicht voor het bouw-deel van de Omgevingsvergunning vervalt niet.

We begrijpen dat hier vragen en zorgen over zijn en ook dat de uitleg mogelijk tot meer vragen leidt. Het is ten slotte ingewikkelde materie. Daarom staan de meest gehoorde vragen hieronder op een rij. In de toelichting leggen wij het proces zo duidelijk mogelijk uit.

Welke extra geluidsmaatregelen neemt TenneT?
In verband met zorgen over geluid in de omgeving neemt TenneT extra maatregelen om het toekomstige geluid van het transformatorstation verder te verlagen. Dit gebeurt bovenop de eisen vanuit de wet. De extra maatregelen omvatten:

  • Het ‘inpakken’ van de vier transformatoren bestaande uit het toevoegen van een extra vierde wand, het toevoegen van een dak en het toevoegen van geluidreducerende bekleding op de wanden.
  • Het toevoegen van een extra (vierde) wand bij de vier compensatiespoelen en het toevoegen van geluidreducerende bekleding op de wanden.  

Vanuit de verdere technische uitwerking van het station, wijzigen ook de harmonische filters. De vier 220 kV-harmonische filters worden vervangen door twee 33 kV-harmonische filters. Ook komen ze op een andere plek, verder van de woonbebouwing.

Met deze aanpassingen neemt het geluidniveau afkomstig van het transformatorstation ter plaatse van de woningen in Wijk aan Zee en Beverwijk-West verder af.

Zijn de geluidmaatregelen bedoeld om geluidruimte te creëren voor de aansluiting van het derde windpark?
De geluidmaatregelen zijn bedoeld om het geluid van het totale transformatorstation te verlagen en niet om ruimte te creëren voor een derde aansluiting. Ook voor de aansluiting van het derde windpark Hollandse Kust (west Beta) gaan dezelfde geluidmaatregelen getroffen worden als bij de aansluiting van Hollandse Kust (noord) en (west Alpha).
Uiteindelijk wordt het geluidsniveau van het transformatorstation na realisatie van de aansluiting van drie windparken met extra geluidmaatregelen lager dan het niveau waarvan eerder sprake was bij de aansluiting van twee windparken zonder extra geluidmaatregelen.
Door het uitvoeren van deze maatregelen komt TenneT de beloftes over geluidreductie aan omwonenden en de gemeenteraad na.

Waarom stapt TenneT over van een vergunning naar een melding Activiteitenbesluit?
Het is niet zo dat TenneT kiest voor een vergunning of een melding. Het is of het één of het ander, afhankelijk van het type "inrichting" (zoals bedrijven heten onder de Wet milieubeheer). Er is dus geen sprake van "overstappen".
In de oorspronkelijke situatie stonden de transformatoren in open ruimten met drie wanden zonder dak. Voor dat type inrichting moet een Omgevingsvergunning aangevraagd. Door de extra geluidmaatregelen staan de transformatoren in gesloten gebouwen. Hierdoor worden ze als een ander type inrichting aangemerkt. Voor dit type geldt geen vergunningplicht voor het milieu-deel van de Omgevingsvergunning. Deze inrichting valt helemaal onder het Activiteitenbesluit.

Aan welke regels moet TenneT voldoen onder het Activiteitenbesluit?
De eisen aan geluid voor TenneT versoepelen niet. In het Activiteitenbesluit staan standaardregels voor geluid. Hier moet TenneT aan voldoen. De voorschriften uit de bestaande vergunning blijven ook bestaan. Die worden overgenomen als "maatwerkvoorschriften" in het Activiteitenbesluit.

Wat zijn maatwerkvoorschriften?
Het Activiteitenbesluit heeft verschillende standaardregels en heeft daarnaast de mogelijkheid voor maatwerk. Dit is een gebruikelijke werkwijze. Als een standaardregel niet goed toepasbaar is op een activiteit wordt maatwerk toegepast.
In dit geval zijn enkele maximaal toegestane geluidniveaus in het Activiteitenbesluit hoger dan in de vergunning. Daarom worden de geluidswaarden uit de vergunning straks via een maatwerkvoorschrift overgenomen in het Activiteitenbesluit. Zo gelden alle voorschriften uit de verleende vergunning voor het transformatorstation óók onder het Activiteitenbesluit.

Mag TenneT meer geluid produceren?
Nee, TenneT mag niet meer geluid gaan produceren.
Vergeleken met de oorspronkelijke vergunning uit 2019 mag TenneT zelfs minder geluid gaan produceren. Om de extra geluidmaatregelen mogelijk te maken, moest de oorspronkelijke vergunning worden gewijzigd. TenneT heeft in september 2019 een tweede vergunningaanvraag ingediend om onderdelen uit de oorspronkelijke vergunning te wijzigen. Deze wijzigingsvergunning is in januari 2020 aan TenneT verleend (dit is de bestaande vergunning). Het maximaal toegestane geluidniveau is in deze nieuwe vergunning verlaagd. Deze geluidwaarden gaan ook gelden onder het Activiteitenbesluit.

Klopt het dat er aan de zuidzijde, richting Tata Steel, wel meer geluid wordt toegestaan?
Richting Tata Steel wordt geen hogere geluidswaarde toegestaan dan nu in de vergunning opgenomen.
Door het Activiteitenbesluit komen er aanvullende regels bij op het gebied van geluid. Zo moet het transformatorstation op 50 meter afstand van de inrichting aan de nachtwaarde van 40 dB(A) voldoen. Dit is een lagere waarde dan de waarde die de bestaande vergunning toestaat. In de bestaande vergunning is voor de zuidzijde van het transformatorstation een voorschrift opgenomen dat hier 50 dB(A) geproduceerd mag worden. Dit voorschrift uit de vergunning wordt als maatwerkvoorschrift overgenomen in het Activiteitenbesluit. TenneT behoudt aan de zuidzijde de geluidswaarde van 50 dB(A).

Dit voorschrift geldt alleen voor de zuidzijde waar Tata Steel ligt en waar voor bewoners geen negatieve effecten optreden. Aan de noord-, west- en oostzijde, waar wel woningen staan, gaat een (strengere) nachtwaarde van 40 dB(A) gelden op 50 meter van de grens van de inrichting.

Wat is de rol van de gemeente en wat is de rol van de Omgevingsdienst in deze?
De gemeente Beverwijk is het zogeheten bevoegd gezag voor de Omgevingsvergunning voor het transformatorstation. Dat betekent dat TenneT de vergunningaanvraag bij de gemeente indient. De gemeente moet hierover een besluit nemen. De Omgevingsdienst IJmond is de uitvoerende organisatie die namens de gemeente Beverwijk gaat over zaken die met het milieu te maken hebben, zoals geluid. Zij adviseren de gemeente over het milieu-deel van de vergunning.
Een melding Activiteitenbesluit dient TenneT ook in bij de gemeente. De gemeente stuurt de melding door aan de Omgevingsdienst. De Omgevingsdienst heeft van de gemeente Beverwijk de bevoegdheid gekregen om de melding zelfstandig af te handelen.

In de Gemeenschappelijke Regeling van Omgevingsdienst IJmond is opgenomen welke taken de Omgevingsdienst voor de gemeente Beverwijk uitvoert.

Hoe ziet de formele procedure er uit voor de aansluiting van de eerste twee windparken Hollandse Kust (noord) en (west Alpha)?
In mei 2019 zijn definitieve vergunningen verleend voor dit project. Na een beroepsprocedure heeft de Raad van State op 13 mei 2020 uitspraak gedaan dat het project door kan gaan. Wat betreft het onderwerp geluid is de conclusie van de Raad van State dat alle onderzoeken correct zijn en volstaan en dat er geen extra geluidmaatregelen nodig zijn. Echter, TenneT had er eerder al voor gekozen om extra geluidmaatregelen te nemen en gaat deze nog steeds uitvoeren.
Zoals hiervoor al beschreven, heeft TenneT eind vorig jaar opnieuw een Omgevingsvergunning aangevraagd. Daarmee wordt de eerder afgegeven vergunning gewijzigd op het onderdeel geluid. TenneT mag de extra geluidmaatregelen uitvoeren en het toegestane geluidniveau is verlaagd. Deze vergunning is verleend. Er is wel een beroep tegen de wijzigingsaanvraag ingediend. Daarom is deze nog niet onherroepelijk.
Het Activiteitenbesluit is pas van toepassing nadat TenneT een melding heeft gedaan op grond van het Activiteitenbesluit. De Omgevingsdienst trekt de vergunning dan in. De maatwerkvoorschriften over geluid die onderdeel zijn van de vergunning worden dan overgenomen als maatwerkvoorschriften in het Activiteitenbesluit. De voorschriften waar TenneT zich aan moet houden veranderen dus niet.

Waarom vraagt TenneT eerst een vergunning aan om hem vervolgens weer in te laten trekken?
Het is inderdaad een bijzondere situatie. Een melding Activiteitenbesluit is alleen mogelijk voor transformatoren in een gesloten gebouw. Omdat TenneT in 2019 een vergunning heeft gekregen voor transformatoren in open ruimten, moest dit eerst aangepast met een wijzigingsvergunning. Alleen de toezegging van TenneT dat de transformatoren worden ´ingepakt´ was niet voldoende. Het moest formeel geregeld zijn. Pas na een onherroepelijke wijzigingsvergunning ontstaat de situatie dat het transformatorstation onder het Activiteitenbesluit valt.

Wat is de procedure voor de uitbreiding van het transformatorstation met de aansluiting van het derde windpark Hollandse Kust (west Beta)?
Ook de transformatoren van Hollandse Kust (west Beta) komen in een gesloten gebouw. Voor de uitbreiding van het transformatorstation moet TenneT een melding op grond van het Activiteitenbesluit doen. Hollandse Kust (west Beta) moet aan de voorschriften van het Activiteitenbesluit voldoen.

Welke mogelijkheden voor inspraak zijn er bij het Activiteitenbesluit?
Tegen een melding is het niet mogelijk bezwaar of beroep in te dienen. Het accepteren van een melding is namelijk geen besluit zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht en is meer een kennisgeving. Alleen wanneer er een besluit wordt genomen over bijvoorbeeld maatwerkvoorschriften ontstaat de mogelijkheid om in bezwaar te gaan. Het besluit tot maatwerk is namelijk wel een besluit zoals opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht.
Tegen een vergunning is het altijd mogelijk om in beroep te gaan. Een vergunning is ook een besluit zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.