Wat is een inpassingsplan?

Delen via:   

Een inpassingsplan (IP) is een bestemmingsplan dat in dit geval op rijksniveau wordt vastgesteld door de ministers van EZK en BZK. Hierin wordt uitgelegd waar de netaansluiting komt te liggen en waarom voor dit kabeltracé gekozen is. Het IP geldt voor het tracé op land, tot 1 km op zee. De route op zee wordt vastgelegd in een watervergunning.

In het inpassingsplan zijn opgenomen:
1) een kaart (verbeelding) waarop de exacte ligging van het project is aangegeven,
2) regels en (kwaliteits)eisen voor het project,
3) een toelichting, met daarin de motivatie voor het tracé van de verbinding en hoe het plan wordt uitgevoerd. Ook bevat dit een beschrijving van de gevolgen van het project voor bijvoorbeeld de leefomgeving, water, natuur, landschap en economische ontwikkeling en archeologische waarden. Deze effecten zijn beschreven in een Milieueffectrapport (MER). Het MER is een bijlage bij het inpassingsplan.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.