Bepalen van de route

TenneT, de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu onderzoeken de mogelijke routes voor de netaansluiting van windpark Hollandse Kust (noord). Hiervoor hebben zij overleg met de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, gemeenten en belangenorganisaties voor onder meer visserij, scheepvaart, natuur en milieu. Vanuit hun optiek geven zij aan welke (on)mogelijkheden er zijn. Verder zullen mogelijke ‘aanlandplaatsen’ worden onderzocht en wordt bekeken via welk hoogspanningsstation de verbinding is  aan te sluiten op het landelijk net. De uiteindelijke keuze voor kabelroute, aanlandplaats en hoogspanningsstation wordt gemaakt door de ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu.

Milieueffectrapportage
Op 10 juli 2017 is de notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) vastgesteld en gepubliceerd. De NRD is de eerste stap in de procedure van de milieueffectrapportage (m.e.r.). 

De NRD beschrijft zeven mogelijke routes (tracéalternatieven) voor het net op zee Hollandse Kust (noord). In de NRD staat verder dat het onderzoek naar deze alternatieven en de keuze van het uiteindelijke tracéalternatief (meestal aangeduid als voorkeursalternatief of VKA) in twee stappen plaatsvindt: 

  • Eerst worden alle zeven tracéalternatieven onderzocht op hoofdlijnen. Op basis van dit onderzoek wordt bepaald welke tracéalternatieven het meest kansrijk zijn (trechtering).
  • De meest kansrijke tracéalternatieven worden vervolgens nader onderzocht. Op basis van dit onderzoek wordt een keuze gemaakt voor het VKA. Deze keuze wordt gemaakt door de ministers van EZ en IenM. Zij kijken daarbij niet alleen naar de milieueffecten, maar betrekken in hun afweging ook informatie over en vanuit de omgeving, technische mogelijkheden en risico's, evenals kosten van de verschillende alternatieven.

Uitkomst van de trechteringsstap van zeven naar vier kansrijke tracéalternatieven
In de periode van mei tot september 2017 zijn de zeven tracéalternatieven in opdracht van TenneT onderzocht. Naast milieueffecten zijn de aspecten omgeving, techniek en kosten in kaart gebracht. Ook is gekeken naar toekomstbestendigheid: doel is om het tracé zo te kiezen dat het in de nabije of verdere toekomst goed is te combineren met een andere kabelaansluiting voor een windpark op zee. 
De vier tracéalternatieven die zijn aangemerkt als het meest kansrijk zullen meer in detail onderzocht worden om te komen tot de keuze van het VKA. Overigens hebben ook deze tracéalternatieven nadere aandachtspunten. 

Uitkomst van de trechteringsstap van zeven naar vier kansrijke tracéalternatieven
In de periode van mei tot september 2017 zijn de zeven tracéalternatieven in opdracht van TenneT onderzocht. Naast milieueffecten zijn de aspecten omgeving, techniek en kosten in kaart gebracht. Ook is gekeken naar toekomstbestendigheid: doel is om het tracé zo te kiezen dat het in de nabije of verdere toekomst goed is te combineren met een andere kabelaansluiting voor een windpark op zee. 
De vier tracéalternatieven die zijn aangemerkt als het meest kansrijk zullen meer in detail onderzocht worden om te komen tot de keuze van het VKA. Overigens hebben ook deze tracéalternatieven nadere aandachtspunten. 

Lees meer over de meest kansrijke tracéalternatieven.

Als uit nader onderzoek naar voren komt dat de tracéalternatieven alsnog niet realistisch zijn, dan kunnen ook de andere tracéalternatieven (die nu zijn afgevallen) weer in onderzoek worden genomen. 
Naar verwachting maakt de Minister van EZ in het voorjaar van 2018 de keuze bekend voor het voorkeursalternatief (VKA) na afstemming met andere bestuursorganen, zoals de provincie en gemeenten.

Inspraak op VKA 
De ministers van EZ en IenM leggen het voorkeursalternatief (VKA) vast in een inpassingsplan. Het inpassingsplan wordt eerst als een ontwerpplan gepubliceerd (naar verwachting in de tweede helft van 2018). Hierop is inspraak mogelijk. Op basis van de ingediende inspraakreacties (zienswijzen) beoordelen de ministeries of het plan wordt aangepast. Daarna wordt het inpassingsplan met een reactie op de zienswijzen als definitief plan gepubliceerd. Het is voor betrokkenen mogelijk om dan tegen het plan in beroep te gaan. 
Gelijktijdig met het inpassingsplan worden benodigde vergunningen voor de uitvoering gepubliceerd