Stap verder in het bepalen van de route voor kabelaansluiting

Delen via:   
20 / 11 / 2019

Stap verder in het bepalen van de route voor kabelaansluiting Hollandse Kust (west Beta)

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) staat welke kabelroutes onderzocht worden en hoe dat gebeurt. De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de definitieve NRD voor de kabelaansluiting van project Hollandse Kust (west Beta) nu vastgesteld. Op de concept-NRD kwamen 20 zienswijzen van organisaties en bewoners en twee reacties van overheden. Belangrijke onderwerpen in de zienswijzen waren de manier van participatie in het project, de gezondheid van de lokale bevolking, en de locatie van het transformatorstation. Het ministerie heeft alle zienswijzen beantwoord in een Nota van Antwoord. Mede op basis van de zienswijzen en het advies van de Commissie voor de Milieueffectrapportage heeft de minister de NRD vastgesteld en bepaald welke alternatieven verder onderzocht worden.

Wat nu?

De alternatieven worden onderzocht op vijf aspecten: milieueffecten, technische haalbaarheid, omgevingsaspecten, kosten en toekomstvastheid. De omgeving speelt hierin een belangrijke en actieve rol.. De resultaten worden gebundeld in de integrale effectenanalyse (IEA). Deze analyse wordt naar verwachting in februari 2020 gepubliceerd. Iedereen kan hierop reageren en tijdens een inloopbijeenkomst kunnen er vragen worden gesteld. Aan de bestuurders van de provincie, de gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen en Rijkswaterstaat wordt gevraagd een gezamenlijk advies aan de minister te geven. Op basis van de IEA, het gezamenlijke advies van de overheden en overige reacties kiest de minister van Economische Zaken en Klimaat naar verwachting in mei 2020 een voorkeursalternatief.

Wat volgt?

Dit voorkeursalternatief wordt vastgelegd in een Inpassingsplan (bestemmingsplan op rijksniveau) en voor dit voorkeursalternatief worden de benodigde vergunningen en ontheffingen aangevraagd.

In het eerste kwartaal van 2021 gaan het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerpbesluiten (vergunningen) ter inzage. Hierop kan iedereen een zienswijze indienen. De terinzagelegging en de bijbehorende informatieavonden staan te zijner tijd aangekondigd in onder andere de Staatscourant, huis-aan-huisbladen en op www.bureau-energieprojecten.nl.

Meer info

De definitieve vastgestelde NRD en de bijbehorende bijlagen zijn in te zien op de website van bureau energie projecten onder het project Net op zee - Hollandse Kust (west Beta).

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.