Waarom vinden er bodemonderzoeken plaats?

Delen via:   

Waarom vinden er bodemonderzoeken plaats?
In mei 2020 is bekend geworden hoe het tracé van de kabels voor de aansluiting van het derde windpark gaat lopen. Het kabeltracé wordt nu in meer detail uitgewerkt. Hiervoor worden diverse onderzoeken uitgevoerd, waaronder bodemonderzoeken.

Bodemonderzoek is nodig om aan goede informatie te komen over de lokale omstandigheden. De informatie wordt gebruikt voor het kabelontwerp en om de definitieve boorlijn te kunnen bepalen. De informatie wordt ook gebruikt voor het Milieueffectrapport. Mede op basis van dit rapport wordt bepaald of het project de benodigde vergunningen krijgt.

Waar vindt het bodemonderzoek plaats?
De onderzoeken vinden plaats langs het hele kabeltracé, van het strand tot op de locatie van het nieuwe transformatorstation. Op de plekken waar werkterreinen voor de boringen komen, vindt intensiever onderzoek plaats. Dit ziet u op het kaartje.

Het daadwerkelijke aanleggen van de kabels is veel later gepland. Eerst is er grondonderzoek nodig. Mede op basis daarvan wordt de exacte locatie van de kabels bepaald en kunnen vergunningen worden aangevraagd.

Afbeelding: Locaties voor bodemonderzoek voor project Hollandse Kust (west Beta)

Wanneer vinden de bodemonderzoeken plaats?
Het bodemonderzoek start half december. We verwachten eind januari 2021 klaar te zijn. De archeologische onderzoeken op het terrein voor het transformatorstation duren waarschijnlijk iets langer.

Wat merkt u van de bodemonderzoeken?
De onderzoeken vinden overdag plaats. De mechanische grondboringen kunt u ter plaatse horen, vergelijkbaar met het geluid van een kleine vrachtwagen, maar dit zal beperkt zijn. Het bodemonderzoek bestaat uit diverse onderdelen, zoals grondboringen. Sommige van deze onderzoeken gebeuren met de hand en voor andere onderzoeken zijn grotere apparaten nodig. Dit gebeurt vanaf voertuigen met rupsbanden of met machines die met een kleine vrachtwagen worden aangevoerd. Rijplaten zorgen er voor dat de ondergrond niet beschadigt. De werkzaamheden worden begeleid door een ecoloog, om er zeker van te zijn dat er geen schade aan bijzondere soorten plaatsvindt. Ook kijkt er een archeoloog mee. In alle blauw gestreepte gebieden vindt archeologisch onderzoek plaats, behalve op het strand.

De locaties waar de sondeerwagen en de boorstellingen komen te staan, worden tijdelijk afgezet met hekken, zodat het voor iedereen veilig is. De strandopgang bij het Kitesurfpad en het fietspad door de beeldentuin blijven beschikbaar. Er komen wel rijplaten op het fietspad te liggen.

TenneT heeft afspraken gemaakt met de grondeigenaren en pachters over het betreden van de terreinen en de aanpak van de onderzoeken. Antea-groep voert het onderzoek uit, onder verantwoordelijkheid van TenneT.

Wat voor soort bodemonderzoek worden uitgevoerd?
Voor wie het interessant vindt om hier meer over te lezen, hieronder een overzicht van de onderzoeken die we gaan doen, waar ze voor nodig zijn, en wat ze ongeveer inhouden.

Grondmechanisch onderzoek – sonderingen
Bij een sondering wordt een metalen staaf (conus) door een sondeerwagen de grond ingedrukt tot maximaal 50 meter diep. Het doel van een sondering is het verkrijgen van informatie over de diepere bodemlagen. Door de weerstand op de conus te meten weten we waar de ondergrond uit bestaat. Sondeerwagens betreden de percelen met rupsbanden in plaats van wegbanden, zodat er zo weinig mogelijk schade aan de natuur optreedt. Waar nodig worden rijplaten toegepast. We voeren dit onderzoek op verschillende plekken uit. Een sondering duurt ongeveer 2 tot 3 uur.

Grondmechanisch onderzoek – mechanische boringen
Elektriciteitskabels onder de grond geven warmte af, en moeten die warmte kwijt kunnen aan de grond waarin zij liggen. Omdat de kabels diep onder de grond komen te liggen, moet er dus ook onderzoek worden gedaan op die diepte. Met dit onderzoek berekenen we onder andere de G-waarde, de zogenoemde warmteweerstand van de grond. De boringen die hiervoor nodig zijn, worden gedaan met een mechanische boorstelling. Met de mechanische boorstelling worden ongeroerde bodemmonsters genomen, waaruit we de G-waarde kunnen berekenen.

Handmatige werkzaamheden
Voor veel andere onderzoeken hoeft alleen de bovenste laag van de bodem onderzocht te worden. Hiervoor zijn geen grote installaties nodig, dit kan met de hand. We voeren de benodigde spullen aan met een auto of busje. Hierin zit al het gereedschap dat nodig is voor deze onderzoeken.

De volgende onderzoeken voeren we handmatig uit:

Landmeetkundig onderzoek
Bij een landmeetkundig onderzoek meten we de hoogte van het maaiveld langs het beoogde kabeltracé en op de plaats van de mogelijke werkterreinen. Hiervoor wordt een laserscanner gebruikt. Ook worden er foto's van de omgeving gemaakt.

Geohydrologisch onderzoek (grondwater)
Voor het geohydrologisch onderzoek plaatsen we een aantal peilbuizen. Hiermee wordt duidelijk op welke diepte het grondwater zich bevindt. De peilbuizen worden ook gebruikt om de kwaliteit van het grondwater vast te stellen. De peilbuizen blijven enkele maanden in de bodem staan, waarin de schommelingen in de grondwaterstand worden gemeten.

Milieukundig onderzoek
We onderzoeken de kwaliteit van de bodem op de plekken waar mogelijk een werkterrein komt. Op deze werkterreinen zijn de in- en uittredepunten van de boringen voorzien. Met het onderzoek wordt duidelijk of er bodemverontreiniging aanwezig is.

Explosievenonderzoek
Op veel locaties in Nederland liggen in de ondergrond nog explosieven, met name uit de Tweede Wereldoorlog. Denk hierbij aan niet-ontplofte vliegtuigbommen (blindgangers), granaten en mijnen. Met een explosieven- en munitieonderzoek onderzoeken we op plaatsen waar we dit verwachten of er nog explosieven of munitie in de grond ligt. Dit gebeurt met (metaal)detectoren. Als er een explosief is gevonden, dan wordt deze afgevoerd of zo nodig ter plaatse gecontroleerd tot ontploffing gebracht.

Op locaties waar risico voor niet-ontplofte explosieven bestaat, worden de andere onderzoeken (zoals boringen) begeleid door een explosieven-expert.

Geo-elektrisch onderzoek
Bij een geo-elektrisch onderzoek wordt gemeten hoe goed de grond stroom geleid. Hiervoor worden metalen pennen in de grond geslagen, waarop vervolgens stroom wordt gezet. Op deze manier bepalen we de bodemweerstand. Deze gegevens zijn noodzakelijk om op de plaatsen waar de kabels de grond in gaan, op een juiste wijze aarding, overspannings- en bliksembeveiliging te kunnen realiseren.

Archeologisch onderzoek
In gebieden waar we archeologische waarden verwachten, voeren we archeologisch onderzoek uit. Op een aantal locaties in het gebied is er een hoge ‘vindkans’. Dit weten we omdat dit is aangetoond in archeologisch onderzoek uit het verleden. Met een aantal handboringen worden monsters van de bodem genomen. Die worden gecontroleerd op archeologische indicatoren zoals aardewerk-, bot- en houtskoolfragmenten. Op het terrein van het toekomstige transformatorstation worden ook proefsleuven gegraven, omdat hier een hoge archeologische verwachtingswaarde is. Dit terrein is niet toegankelijk voor publiek.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.