Wat is het voorkeursalternatief precies?

Delen via:   

Het voorkeursalternatief (VKA) is het beoogde kabeltracé voor de netaansluiting van Hollandse Kust (west Beta). Deze is gekozen door de minister van Economische Zaken en Klimaat uit verschillende tracéalternatieven.
De minister heeft zijn keuze gemaakt op basis van de Integrale Effectenanalyse (IEA), reacties vanuit de omgeving die hierop zijn ingediend en het gezamenlijke advies van de regionale overheden (gemeente Beverwijk, Heemskerk en Velsen en de provincie) en het advies van Rijkswaterstaat.

Welke kabelroute is gekozen?
Het voorkeursalternatief bestaat uit twee onderdelen: een kabeltracé op land en een kabeltracé op zee.

Op land
Het kabeltracé komt aan land ten zuiden van Wijk aan Zee. De kabels lopen langs het terrein van Tata Steel, via de beeldentuin naar het transformatorstation aan de Zeestraat. Dit tracé is aangeduid als 'optimalisatie van tracé 1' in de IEA.

Op zee
De kabels op zee lopen ten noorden langs het bestaande Prinses Amaliawindpark en bundelen vanaf daar met bestaande kabels en leidingen op de Noordzee, richting de kust. Dit tracé is aangeduid als ´tracé 4a' in de IEA.

Is dit het definitieve kabeltracé?
Het uitgangspunt is dat het voorkeursalternatief straks het definitieve kabeltracé wordt. Het definitieve tracé kan nog iets afwijken van het gekozen voorkeursalternatief. De komende maanden is eerst aanvullend onderzoek nodig. Op land zijn dat bijvoorbeeld bodem- en grondonderzoeken en archeologisch onderzoek. Op zee gaat het bijvoorbeeld om onderzoek naar niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog en scheepswrakken. Ook moet het tracé technisch in meer detail worden uitgewerkt. Dit bestaat onder andere uit het ontwerpen van de boorlijnen en bepalen waar de in-en uittredepunten van de boringen komen.

Het definitieve kabeltracé wordt uitgewerkt en vastgelegd in een inpassingsplan.

Wat is een inpassingsplan?
Een inpassingsplan is een bestemmingsplan dat in dit geval op rijksniveau wordt vastgesteld door de ministers van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hierin wordt vastgelegd waar de netaansluiting komt te liggen en waarom voor dit kabeltracé gekozen is. Het inpassingsplan geldt voor het tracé op land, tot 1 km op zee. Het tracé op zee wordt vastgelegd in een watervergunning.

Welke andere kabeltracés zijn onderzocht?
Via deze link naar de Integrale Effectenanalyse ziet u welke kabeltracés op zee en op land zijn onderzocht.

Waarom is voor dit tracé op land gekozen?
Een belangrijke overweging van de minister is dat dit tracé het beste rekening houdt met de belangen van de omgeving. Het tracé ligt ten opzichte van de andere tracéalternatieven op grotere afstand van de bebouwing in Wijk aan Zee. Bij dit tracé zijn geen strandhuisjes aanwezig, terwijl die er bij de andere tracéalternatieven wel zijn (wel is er ter plekke een bestemming voor strandhuisjes). Een kabeltracé op deze locatie onder het terrein van Tata Steel vinden het ministerie en de regionale overheden niet acceptabel, omdat dit terrein is gereserveerd voor toekomstige herinrichting in het kader van de energietransitie en verduurzaming van de staalproductie (HIsarna) en de herstructurering van het bedrijventerrein die hiervoor noodzakelijk is.
Een deel van het bouwverkeer kan over terrein van Tata Steel aangevoerd worden, waardoor er minder hinder zal zijn voor de omgeving tijdens de realisatie. Ook is dit tracé ten opzichte van de andere tracés technisch minder complex.
Ten slotte vindt de minister het belangrijk dat het strand ten noorden van Wijk aan Zee niet nog een seizoen met werkzaamheden belast wordt.

Klopt het dat er ook kabels aan land komen ten noorden van Wijk aan Zee?
Ja. Ten noorden van Wijk aan Zee komen kabels voor de aansluiting van de windenergiegebieden Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha).

Waarom kunnen de verschillende projecten niet worden gecombineerd?
De regionale overheden hadden het liefst gezien dat alle netaansluitingen gebundeld zouden worden. Helaas is het niet mogelijk om deze netten allemaal tegelijkertijd aan te leggen. Project Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) is al gestart met de realisatie. Voor Hollandse Kust (west Beta) moeten de vergunningen nog aangevraagd worden. Dit kan niet versneld worden, omdat er wettelijke termijnen gelden. Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) kunnen ook niet wachten, in het licht van de klimaatdoelstellingen. In 2023 moet het eerste windpark zijn groene stroom kunnen leveren aan het Nederlandse hoogspanningsnet. Als voor Hollandse Kust (west Beta) een tracé ten noorden van Wijk aan Zee gekozen was, zou dit betekenen dat hier nogmaals overlast zou zijn, omdat de projecten niet op hetzelfde moment uitgevoerd kunnen worden.

Waarom is voor deze route op zee gekozen?
Dit tracé loopt parallel met andere kabels en leidingen op de Noordzee, wat gunstiger is voor efficiënt ruimtegebruik van de Noordzee. Hierdoor worden ook de effecten op de visserij en zandwinning beperkt. Dit tracé heeft voor de scheepvaart de minste effecten, omdat het drukke scheepvaartroutes ontwijkt en relatief weinig kruisingen heeft met belangrijke scheepvaartroutes.

Komen er nog meer windparken en aansluitingen aan land bij Wijk aan Zee?
Tot 2030 worden er meerdere windparken gebouwd op zee en aangesloten op het bestaande energie transport netwerk op land. Drie daarvan worden aangesloten op het bestaande hoogspanningstation in Beverwijk. Dat zijn Hollandse Kust (noord), Hollandse Kust (west Alpha) en Hollandse Kust (west Beta). De andere windparken die tot 2030 gebouwd worden, komen op andere plekken aan land.
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bekijkt welke windgebieden nodig zijn voor de periode 2030 tot 2050. De omvang van de nieuwe windgebieden is 20 tot 40 GigaWatt. Technische ontwikkelingen in het energiedomein gaan snel. Het is daarom de realiteit dat we nog niet ver in de toekomst kunnen plannen. Mogelijk zijn voor de windparken na 2030 andere energiedragers in beeld en zullen deze windparken niet (zoals nu) met de elektriciteitsnetten verbonden worden.

Hoe ziet het vervolgproces er uit?
TenneT werkt het voorkeursalternatief de komende maanden in meer detail uit. We onderzoeken technische aspecten en milieueffecten van het tracé. De bevindingen worden vastgelegd in een voorontwerp-inpassingsplan. Deze wordt in de tweede helft van 2020 aan bestuurders van betrokken gemeenten, waterschap en provincie voorgelegd. Tegelijkertijd worden de vergunningen voor het aanleggen van de kabels en het transformatorstation voorbereid. We verwachten dat het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-vergunningen in het tweede kwartaal van 2021 klaar zijn. Hierop is voor iedereen inspraak mogelijk. Tijdens dit traject blijven we in gesprek met bewoners en andere belanghebbende partijen in de omgeving van het project. We beantwoorden vragen, wisselen kennis uit en bespreken zorgen en lossen die waar mogelijk op.

Hoe zit het met het geluid van het transformatorstation?
Klik hier naar veelgestelde vragen over geluid.

Hoe zit het met magneetvelden in dit project?
Klik hier voor meer informatie over magneetvelden.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.