Waar ligt Hollandse Kust (west Beta)?

Delen via:   

Op zee is een zoekgebied bepaald voor het platform. Op land wordt het transformatorstation voor Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) uitgebreid voor (west Beta). Waar het kabeltracé komt is nog niet bekend. De volgende stap is om samen met omgevingspartijen te bepalen welke alternatieve kabeltracés van het platform op zee tot aan het landelijke hoogspanningsnet in de gemeente Beverwijk onderzocht moeten worden. Voor de aanlanding aan de kust en het kabeltracé op land zijn twee denkrichtingen:

  • 1. Aanlanding ten noorden van Wijk aan Zee en evenwijdig aan het kabeltracé Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) naar het nieuw te bouwen transformatorstation;
  • 2. Aanlanding ten zuiden van Wijk aan Zee en vanaf daar tussen Wijk aan Zee en Tata Steel naar het transformatorstation.

 Deze denkrichtingen worden in de komende periode uitgewerkt tot concrete tracéalternatieven die nader onderzocht gaan worden. Iedereen kan tijdens de periode van terinzagelegging van het voornemen (van 22 februari 2019 tot en met 4 april 2019) ideeën aandragen over de verschillende alternatieven of nieuwe alternatieven voorstellen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.