Welke invloed heb ik?

Met de aanleg van de verbindingen tussen de windparken op zee en het elektriciteitsnet op het vasteland zijn veel belangen gemoeid, die zorgvuldig worden afgewogen. Naast de informele mogelijkheden om uw stem te laten horen (o.a. op informatiebijeenkomsten of via uw vraag of reactie) zijn er ook formele mogelijkheden om invloed uit te oefenen.

Wie beslist: ministeries

De netaansluitingen van de windparken op zee zijn projecten waarop de Rijkscoördinatieregeling van toepassing is. Die is bedoeld om bij projecten van nationaal belang sneller besluiten te kunnen nemen, zonder dat dit ten koste gaat van de zorgvuldigheid van de besluitvorming of van inspraakmogelijkheden voor burgers. De ministers van Economische Zaken (EZ) en van Infrastructuur en Milieu (IenM) beslissen over projecten die onder de Rijkscoördinatieregeling vallen. TenneT heeft een adviserende rol over de netaansluitingen. De procedure rond de ministeriële besluiten heeft een vaste volgorde en kent vaste mogelijkheden voor inspraak en beroep. In mei zal het concept MER ter inzage worden gelegd.

Inspraak en beroep: eerste moment

Het eerste inspraakmoment voor Hollandse Kust (zuid) was begin 2016. Die inspraak ging over drie documenten:

 • De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor kavelbesluit I en II in het al eerder aangewezen windenergiegebied Hollandse Kust (zuid). In zo’n kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een windpark gebouwd en geëxploiteerd mag worden. Via de inspraak kunt u aangeven wat naar uw mening (meer, of anders) onderzocht moet worden in het milieueffectrapport om tot een (ontwerp-) kavelbesluit te komen.
 • De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de Rijkscoördinatieregeling voor het net op zee van TenneT. Hierin worden het inpassingsplan en de vergunningen voorbereid voor het net op zee. Via de inspraak kunt u aangeven wat naar uw mening (meer, of anders) onderzocht moet worden in het milieueffectrapport om tot een (ontwerp-) besluit te komen.
 • In de-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling Hollandse Kust zijn eind 2016 twee extra stroken aangewezen waar windparken mogen worden gebouwd, circa 18,5 kilometer uit de kust, aansluitend aan de al eerder aangewezen windenergiegebieden.

Inspraak en beroep: tweede moment

In 2017 is de inspraak op de concept Notities Reikwijdte en Detailniveau en het onderzoek naar de milieueffecten. Bij deze inspraak speelt het zogenoemde (ontwerp-) inpassingsplan een belangrijke rol. Dat wordt ter inzage gelegd door de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu, samen met het milieueffectrapport (MER) en de ontwerp-vergunningsaanvragen/ontheffingen. Het (ontwerp-) inpassingsplan bestaat o.a. uit:

 • Een kaart waarop de exacte ligging van de verbinding is aangegeven.
 • Het bijbehorende milieueffectrapport (MER) beschrijft de gevolgen van de verbinding voor bijvoorbeeld de leefomgeving, water, natuur, landschap, economische ontwikkeling en behoud van archeologische waarden.

Bij dit inspraakmoment kunt u aangeven wat er volgens u veranderd zou moeten worden aan de ontwerpbesluiten.

Inspraak en beroep: derde moment

Na de tweede inspraakprocedure stellen de ministers de definitieve kavelbesluiten vast. Ook stellen ze onder de Rijkscoördinatieregeling de besluiten vast over het net op zee. Tegen deze definitieve besluiten is beroep mogelijk bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit is het derde inspraakmoment. Tegen de Rijksstructuurvisie is geen beroep mogelijk.

Vergunningen

Voor de aanleg van de netaansluitingen van de windparken op zee zijn vaak diverse vergunningen en ontheffingen nodig. TenneT vraagt alle benodigde vergunningen en ontheffingen aan bij de verschillende bestuursorganen, zoals gemeenten, provincies en het Rijk. De Rijkscoördinatieregeling bepaalt dat zij zelf verantwoordelijk blijven voor de informatievoorziening en besluitvorming daarover (inclusief afhandeling van eventuele bezwaren), maar dat de ministers bepalen binnen welke termijnen dat moet gebeuren.

Voor de netaansluiting van windpark Hollandse Kust (zuid) gaat het waarschijnlijk tenminste om de volgende vergunningen:

 • Omgevingsvergunning
  Voor het nieuwe transformatorstation waar de stroom van 220 kV naar 380 kV wordt getransformeerd, regelt een omgevingsvergunning alle aspecten m.b.t. milieu en bouwen. Dat minimaliseert de milieudruk en waarborgt een veilige constructie.
 • Waterwetvergunning
  Het platform op zee, de kabels en de kruising van duinen en waterwerken op land vereisen een waterwetvergunning. Hierdoor blijft de veiligheid van o.a. de zeedijk en goed beheer van de Noordzee gewaarborgd.
 • Ontheffing Flora- en faunawet
  De bescherming van planten en dieren langs het tracé van de kabels is geregeld in een ontheffing van de Flora- en faunawet. Dit minimaliseert de mogelijke schade aan plant- en diersoorten.
 • Natuurbeschermingswetvergunning
  Een Natuurbeschermingswetvergunning regelt de voorwaarden voor het leggen van de kabel door natuurgebieden.
 • Spoorwegwetvergunning
  Voor de kruising van het tracé van de kabels met een tweetal spoorlijnen op de Maasvlakte is een spoorwegwetvergunning nodig.