Omgeving

Delen via:   

We voeren regelmatig overleg met betrokkenen en belangenorganisaties zoals natuur- en milieuorganisaties, de scheepvaartsector, het Havenbedrijf Rotterdam, Provincie Zuid-Holland en gemeente Rotterdam. Op die manier brengen zij hun expertise in en denken ze kritisch mee over de beste manier om net op zee Hollandse Kust (zuid) aan te leggen. Ook zijn er individuele burgers en belanghebbenden die de aanleg van de netaansluitingen nauwgezet volgen. Bijvoorbeeld omdat het hun eigen woon- of werkomgeving raakt, of gewoon uit interesse.

Vergunningen

Voor de aanleg van de netaansluitingen van de windparken op zee zijn diverse vergunningen en ontheffingen nodig. TenneT vraagt alle benodigde vergunningen en ontheffingen aan bij de verschillende bestuursorganen, zoals gemeenten, provincies en het Rijk.

Vergunningen voor net op zee Hollandse Kust (zuid):

 • Omgevingsvergunning
  Voor het nieuwe transformatorstation waar de stroom van 220 kV naar 380 kV wordt getransformeerd, regelt een omgevingsvergunning alle aspecten voor milieu en bouwen. Dat minimaliseert de milieudruk en waarborgt een veilige constructie.
   
 • Watervergunning Het platform op zee, de kabels en de kruising van duinen en waterwerken op land vereisen een waterwetvergunning. Hierdoor blijft de veiligheid van onder andere de zeedijk en goed beheer van de Noordzee gewaarborgd.
   
 • Ontheffing Flora- en faunawet
  De bescherming van planten en dieren langs het tracé van de kabels is geregeld in een ontheffing van de Flora- en faunawet. Dit minimaliseert de mogelijke schade aan plant- en diersoorten.
   
 • Wet natuurbescherming
  Een Natuurbeschermingswetvergunning regelt de voorwaarden voor het leggen van de kabel door natuurgebieden.
   
 • Spoorwegvergunning
  Voor de kruising van het tracé van de kabels met een tweetal spoorlijnen op de Maasvlakte is een spoorwegwetvergunning nodig.

Kijk op RVO.nl voor meer informatie.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.