Invloed op bedrijvigheid op zee

Delen via:   

Rond de platformen geldt een veiligheidszone van 500 meter, waarbinnen niet gevaren mag worden. Bij de kabels geldt aan beide zijden een onderhoudszone van 500 meter, die wel overvaren mag worden maar waar schepen niet mogen ankeren.

Impact op de gezondheid van mensen, dieren en gewassen

Meer over de invloed van bovengrondse en ondergrondse elektrische en magnetische velden leest u in de brochure ‘Wonen in de nabijheid van hoogspanning’. Daarin leest u ook over de adviezen die de overheid heeft geformuleerd over hoogspanningsverbindingen en die TenneT altijd naleeft.

Zeewering

Bij de aanleg van de nieuwe netaansluiting wordt uiteraard rekening gehouden met de bescherming tegen hoogwater. Die komt niet in het geding door de nieuwe netaansluiting. Rijkswaterstaat en TenneT zien erop toe dat de verbinding veilig wordt aangelegd.

Invloed op natuur, flora en fauna

De aanleg van de platformen en de kabels heeft onvermijdelijk invloed op de natuur, zowel op zee als op land. In de milieueffectrapportage (MER) wordt gedetailleerd onderzoek gedaan naar de effecten op flora en fauna, bodem, water, lucht en landschapswaarden. TenneT heeft regelmatig overleg met onder andere Natuur & Milieu over maatregelen om negatieve effecten tot een minimum te beperken.

Invloed op toerisme en recreatie

De verbinding van het net op zee ligt grotendeels ondergronds of onder de waterspiegel en is dus nauwelijks zichtbaar. Hoe zichtbaar de windparken van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) is, hangt af van het weer, het seizoen en het tijdstip van de dag. Bekijk ook de animatiebeelden.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.