Besluiten zeekabels ter inzage

Delen via:   
27 / 03 / 2020

Van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 8 mei 2020 ligt een drietal besluiten ter inzage van het project Net op zee Hollandse Kust (zuid) fase 3. Dit betreft de goedkeuringsbesluiten voor de volgende drie werkplannen:

  • werkplan aanleg en onderhoud zeekabels;
  • werkplan scheepvaartplan zeekabels;
  • werkplan calamiteitenplan zeekabels 

Hoe gaat de besluitvorming?
Voor de besluitvorming over een net op zee moet een inpassingsplan worden gemaakt. Het inpassingsplan en een aantal andere besluiten die voor het project nodig zijn, worden voorbereid in één gecoördineerde procedure, de zogenoemde rijkscoördinatieregeling.
De minister van Economische Zaken en Klimaat coördineert deze procedure. Gemeenten, provincie(s), omwonenden en andere belanghebbenden worden nauw betrokken bij de besluitvormingsprocedure.

Wat zijn de volgende stappen?
Om dit project mogelijk te maken is op 22 februari 2018 een inpassingsplan vastgesteld door de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ook zijn onder de rijkscoördinatieregeling verschillende vergunningen verleend; een Watervergunning, twee Omgevingsvergunningen, een vergunning en ontheffing Wet Natuurbescherming en twee Spoorwegvergunningen.

Het inpassingsplan en de vergunningen zijn voorbereid in één gecoördineerde procedure en zijn onherroepelijk. In de verleende Watervergunning van Net op zee Hollandse Kust (zuid) zijn voorschriften opgenomen waarin staat dat voor een aantal onderwerpen nog werkplannen ingediend moeten worden die de goedkeuring van de waterbeheerder behoeven. Deze kennisgeving betreft drie besluiten waaraan drie bij de waterbeheerder ingediende werkplannen met betrekking tot de vier onderzeese 220 kV-elektriciteitskabels naar de kust alsmede de 66 kV-interlink-kabels tussen de twee platforms op zee, ten grondslag liggen. De drie werkplannen zijn zoals hierboven ook vermeld:

  • werkplan aanleg en onderhoud zeekabels inclusief appendices A-1 t/m A-15;
  • werkplan scheepvaartplan zeekabels;
  • werkplan calamiteitenplan zeekabels inclusief appendix ‘Emergency Response Plan’.

De ontwerpbesluiten en de werkplannen hebben van 24 januari 2020 tot en met 5 maart 2020 ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de terinzagelegging zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. De besluiten zijn op donderdag 26 maart 2020 door de minister van Economische Zaken en Klimaat bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. De besluiten zijn ook bekendgemaakt door aankondiging in de Staatscourant.

Hoe kunt u beroep indienen?
Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op een ontwerpbesluit kunnen tegen dat besluit beroep instellen bij:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

De termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes weken en start de dag nadat de besluiten ter inzage zijn gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschriftmogelijk is van zaterdag 28 maart 2020 tot en met vrijdag 8 mei 2020. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze heeft ingediend op het ontwerp van het desbetreffende besluit kan ook beroep instellen.

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste de volgende onderdelen bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de datum van ondertekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat;
  • de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit.

Voor het indienen van een beroepschrift moet u griffierecht betalen. Nadat u het beroep heeft ingediend, laat de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State u weten hoeveel dat precies is en wanneer en hoe u dat moet betalen. 

U stuurt uw beroepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, zoals hierboven aangegeven. We verzoeken u vriendelijk om een kopie van het beroepschrift te sturen aan:
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
T.a.v. directie WJZ
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Wilt u meer weten?
Meer informatie over Net op zee Hollandse Kust (zuid) fase 3 en alle bijbehorende stukken vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u naar aanleiding daarvan nog vragen? Dan kunt u Bureau Energieprojecten bellen via telefoonnummer
070 379 89 79.

Waar kunt u de stukken inzien?
U kunt de drie besluiten en de werkplannen van 27 maart 2020 tot en met 8 mei 2020 digitaal inzien op www.bureau-energieprojecten.nl. Op papier kunt u deze stukken in dezelfde periode tijdens kantooruren bekijken bij:
DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1, Schiedam, op afspraak via telefoonnummer 010 246 80 00 of e-mail: info@dcmr.nl.
 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.