Informatieavond in Kijkduin

Delen via:   
17 / 02 / 2016

'Waar is de avond over windmolens? Waar is de bijeenkomst over elektriciteit?' In de lobby van Hotel Atlantic in Kijkduin arriveren de eerste bezoekers even voor zeven. Ze komen voor de informatieavond over windparken voor de Zuid-Hollandse Kust en de netverbinding naar een hoogspanningsstation in Wateringen of op de Maasvlakte. De aanwezigen zijn op zoek naar informatie over de precieze plannen, omdat ze bezorgd zijn over hun leefomgeving, of omdat ze uitleg willen geven aan hun achterban in lokale media.

Medewerkers van de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu en van TenneT zijn graag bereid om de bezoekers zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Over de plannen voor wind op zee voor de Zuid-Hollandse Kust, het net op zee, de mogelijke impact hiervan op de natuur en uitzicht vanaf de kust en over mogelijke effecten van een ondergrondse kabel op de gezondheid. In totaal komen er zo'n 85 bezoekers.

Veelgestelde vragen en hun antwoorden over net op zee Hollandse Kust (zuid):

U gaat de drie tracéalternatieven naar Wateringen en Maasvlakte onderzoeken en daarna leggen de ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu het tracé vast in een inpassingsplan. Hoe lang duurt het voor u ons opnieuw informeert en welke inspraak is er dan nog mogelijk? Doet u ook echt iets met de zienswijzen die wij indienen?

Nu: De betrokken overheden beoordelen de ingediende zienswijzen op de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de milieueffectrapportage voor net op zee Hollandse Kust (zuid). In de definitieve NRD wordt in een reactiedocument aangegeven of de zienswijzen leiden tot een aanpassing van de reikwijdte en het detailniveau van het milieueffectrapport. De definitieve notitie reikwijdte en detailniveau wordt gepubliceerd op www.bureau-energieprojecten.nl.

Volgend jaar: Zodra het milieueffectrapport, het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerpbesluiten klaar zijn, zullen deze ter inzage worden gelegd en is opnieuw inspraak mogelijk. Ook wordt opnieuw een inloopavond georganiseerd in 2017.

Voorafgaand: Hieraan voorafgaand, in de tweede helft van dit jaar, kiezen de ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu het voorkeursalternatief voor de kabels van de platformen op zee naar het bestaande hoogspanningsstation op land, evenals de locatie voor het nieuwe transformatorstation op land. Op basis daarvan zal bovengenoemd ontwerp-inpassingsplan kunnen worden opgesteld. Mede op basis van het milieueffectrapport zal een voorkeursalternatief gekozen worden. Daarnaast worden ook aspecten van techniek, kosten en omgeving meegenomen in de afweging.

Waarom zijn er niet meer varianten op het tracé van Wateringen?

In de conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau waarop nu kan worden ingesproken, wordt de tracé-studie beschreven die heeft geleid tot de keuze van de huidige drie tracé-alternatieven (twee alternatieven die aansluiten op de Maasvlakte en één die aansluit op Wateringen). Daaruit blijkt dat er op het tracé naar hoogspanningsstation Wateringen weinig varianten mogelijk zijn. Dit omdat er veel fysieke belemmeringen zijn, zoals de stedelijke bebouwing van Den Haag en het kassengebied. Ook de route langs de Lozerlaan is bekeken maar afgevallen omdat er te weinig ruimte is, vanwege bestaande kabels en leidingen.

Wat is open ontgraving?

Open ontgraving is een techniek om de kabelverbindingen aan te leggen. Er wordt een brede sleuf (kabelbed) gegraven waar de kabelverbindingen in gelegd worden. Vervolgens wordt de sleuf weer dicht gemaakt met de grond die eerst is afgegraven en bewaard. Na afloop van de werkzaamheden wordt het terrein in originele staat teruggebracht.

Hoeveel ruimte is er nodig om de kabel aan te leggen bij een open ontgraving?

In het geval van open ontgraving zal de ideale sleufbreedte ca. acht meter bedragen. Daarnaast is het noodzakelijk om een werkstrook naast de sleuf te hebben. De totale breedte van deze strook zal ca. twintig meter bedragen. Door lokale omstandigheden kan het ook voorkomen dat we ervoor kiezen om de kabels compacter aan te leggen.

Kan het hele tracé-alternatief van Wateringen geboord worden en zijn er dan geen magnetische velden meer bovengronds?

Het hele tracé-alternatief van Wateringen kan niet geboord worden, want we gaan uit van een maximale toe te passen boorafstand van ca. 1200 meter. Daarnaast is het moeilijk om bochten te maken met een horizontaal gestuurde boring. Het boren kost tijdelijk veel ruimte: een zogenaamde booropstelling kan tot 900 m2 oppervlakte beslaan.

Daarom wordt het tracé-alternatief van Wateringen niet alleen aangelegd via gestuurde boringen, maar ook deels in een open ontgraving (zie hierboven). Wel komt er op minstens 70% van het tracé een gestuurde boring. Bij het tracé-ontwerp worden gevoelige bestemmingen, zoals woonwijken, zo mogelijk vermeden en als dit niet kan, zo mogelijk geboord. Het ontwerp van het mogelijke tracé in Wateringen vindt u op bijgaand kaartje. De precieze geboorde tracés en de plaatsen waar de kabel de grond in en uit zou moeten gaan worden nader onderzocht en verfijnd.

Tracé-alternatief Wateringen:

De sterkte van een magnetisch veld van een ondergrondse kabelverbinding is onder meer afhankelijk van de stroomsterkte door de kabel en de liggingsdiepte van de kabelverbinding. De liggingsdiepte hangt onder meer samen met de techniek waarmee de kabel wordt geïnstalleerd. Zo gaat een gestuurde boring veel dieper dan open ontgraving, wat de sterkte van het magnetisch veld vermindert. De kabel loopt vanaf het intredepunt geleidelijk naar haar diepste punt. Dit kan dertig tot vijftig meter verderop zijn. De sterkte van magneetvelden op de verschillende delen van tracé Wateringen komen aan bod in het op te stellen milieueffectrapport.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.