Milieueffectrapportage voor net op zee Hollandse Kust (zuid)

Delen via:   
22 / 10 / 2015

Voor aansluiting van windparken voor de Hollandse Kust (zuid) heeft TenneT een contract gesloten met ingenieurs- en adviesbureau Witteveen+Bos in consortium met Mott MacDonald voor het opstellen van het milieueffectrapport (MER) ten behoeve van de vergunningsaanvragen en het inpassingsplan. Altenburg & Wymenga en IMARES Wageningen UR zijn onderaannemers.

Hollandse Kust (zuid) is het tweede van drie gebieden die door het kabinet zijn gekozen om de komende jaren windparken op zee te ontwikkelen, conform afspraken in het Energieakkoord. De windparken zorgen  in 2023 in totaal voor 3.500 megawatt aan nieuw windvermogen op zee. De besluiten hierover, zoals het tempo en de volgorde van aansluiten, zijn door het Kabinet vastgelegd in een ‘routekaart’. TenneT zorgt volgens de vereisten en de planning van deze routekaart voor het aansluiten van windparken op het hoogspanningsnet op land.

Netaansluiting gebied Hollandse Kust (zuid)

De partijen hebben de opdracht van TenneT verworven om de besluitvorming rond de vergunningverlening voor te bereiden. Hierbij gaat het onder meer over het opstellen van de Notitie Reikwijdte en Detainiveau, het MER, de Passende Beoordeling en de vergunningaanvragen. Onderwerpen die hierin naar voren komen zijn de route van de kabels op zee en de route van deze kabels naar een hoogspanningsstation op het vasteland. Ook stakeholdermanagement en het raadplegen van bevoegde bestuursorganen rond het opstellen van het MER zijn onderdeel van de opdracht. De doorlooptijd van de opdracht is ongeveer twee jaar. Daarnaast wordt de procedure onder de Rijkscoördinatieregeling doorlopen voor een door de Ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu vastgesteld inpassingsplan.

Samenwerking

Om te bepalen wat de beste manier is om het net op zee te realiseren, zijn het MER en vergunningen nodig. Ook is een goede samenwerking met lokale overheden en overige stakeholders van groot belang. Met hun inbreng kan TenneT de impact van de nieuwe infrastructuur helder in kaart brengen en waar mogelijk hinder beperken.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.