Volgende stap gezet in procedure bepaling voorkeurstracé

Delen via:   
13 / 07 / 2016

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau ten behoeve van het MER (milieueffectrapport) voor net op zee Hollandse Kust (zuid) is vastgesteld door de ministers van Economische zaken en Infrastructuur en Milieu. Uiteindelijk wordt één tracé voor de kabels in combinatie met de locatie voor het transformatorstation gekozen uit de onderscheiden alternatieven, dit heet het ‘voorkeursalternatief’ (VKA). Het bepalen van het VKA is een belangrijke eerste stap in het proces om te komen tot ruimtelijke inpassing van het net op zee Hollandse Kust (zuid).

Afwegingsnotitie voorkeursalternatief

Voor het bepalen van het VKA wordt een integrale afweging gemaakt op grond van de thema’s milieu, techniek, kosten en omgeving. Daarom is door TenneT een 'afwegingsnotitie VKA' opgesteld, waarin de onderscheidende beslisinformatie voor deze thema’s wordt gegeven.

Ontwerp-inpassingsplan

Op basis van de afwegingsnotitie wordt aan alle betrokken overheden advies gevraagd over het in het najaar door de ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu vast te stellen VKA. Daarna zullen in het MER de milieueffecten van het geselecteerde VKA in meer detail onderzocht worden en wordt het VKA vastgelegd in een ontwerp-inpassingsplan.

Planning inspraak

Het ontwerp-inpassingsplan wordt naar verwachting in 2017, samen met het MER en de overige benodigde ontwerpbesluiten, ter inzage gelegd, zodat iedereen op alle aspecten van het tracé en de gemaakte keuzes een zienswijze kan indienen.

Meer informatie

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau, de afwegingsnotitie VKA en de eerste versie van het MER zijn te vinden op www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/hoogspanning/noz-hollandse-kust-zuid

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.