Zienswijzen op ontwerpbesluiten net op zee Hollandse Kust (zuid) online

Delen via:   
04 / 12 / 2017

Er zijn in totaal vier zienswijzen ingediend op de ontwerpbesluiten van net op zee Hollandse Kust (zuid). U kunt deze vinden op de website van RVO, integraal opgenomen in een inspraakbundel. Zienswijzen konden van 6 oktober tot en met 16 november 2017 worden ingediend.

Een van de ontwerpbesluiten is het ontwerp inpassingsplan. Ook lagen de volgende ontwerpvergunningen ter inzage: een watervergunning, twee omgevingsvergunningen (voor het platform Beta op zee en voor het transformatorstation op land), een vergunning spoorwegwet en in het kader van de wet natuurbescherming, een ontheffing 'soorten' en een vergunning gebiedsbescherming. De besluiten zijn nodig voor de realisatie van de netverbinding voor het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid).

De betrokken overheden nemen de ingediende zienswijzen in overweging bij het nemen van de definitieve besluiten. Hierover verschijnt een Nota van Antwoord, waarin staat of en hoe de zienswijzen in de definitieve besluiten zijn verwerkt.

De definitieve besluiten zullen ter inzage worden gelegd. Hierop staat beroep open voor de indieners van de zienswijzen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.