Veiligheids- en onderhoudszones

Rond de platformen en de kabels van de netaansluiting van het windpark gelden bepaalde veiligheids- en onderhoudszones, zowel op zee als op land. 

Op zee

Rond de twee platformen en de vier kabels gelden veiligheids- en onderhoudszones van 500 meter. De kabels liggen 200 meter uit elkaar. Dat betekent dat de totale ‘corridor’ op zee 1600 meter bedraagt. Daar gelden beperkingen voor bodemgebruik, zoals zandwinning en de bouw van objecten. Voor de scheepvaart hebben deze zones niet of zeer beperkte invloed als de kabels en platformen eenmaal zijn aangelegd. Schepen mogen gewoon varen over de onderhoudszones van de kabels; ze mogen er alleen niet ankeren.

Op land

De verbinding op land loopt in principe ondergronds. Het tracé is nog niet bekend. Bij ondergrondse verbindingen zijn landbouwactiviteiten in principe gewoon mogelijk (behalve diepwortelende gewassen). Er mag echter niet gebouwd worden. Ook moet TenneT vrij over deze grond kunnen beschikken voor de aanleg en het onderhoud van de verbinding. Dat wordt vastgelegd in een zogenoemde zakelijk recht overeenkomst. Daarnaast is tijdens de aanleg een werkstrook nodig voor grondopslag, rijplaten, uitleg van de mantelbuizen bij boringen et cetera. Grondeigenaren worden daarvoor gecompenseerd.

Werkzaamheden in de buurt van hoogspanningsverbindingen kunnen gevaarlijk zijn. Daarom moet iedereen die werkzaamheden verricht in de buurt van een hoogspanningsverbinding vooraf schriftelijk toestemming vragen aan TenneT.