Impact en gevolgen

Als inwoner, ondernemer, toerist en/of natuurliefhebber merkt u waarschijnlijk niet veel van de netverbinding als die eenmaal is aangelegd. Dat komt doordat de verbinding op zee grotendeels onder de waterspiegel ligt; alleen de platformen komen boven zeeniveau uit. Ook op land kiest TenneT in principe voor een ondergrondse verbinding.

Impact op bedrijvigheid op zee

De netverbinding heeft beperkte invloed op de scheepvaart. Rond de platformen geldt een veiligheidszone van 500 meter, waarbinnen niet gevaren mag worden. Bij de kabels geldt aan beide zijden een onderhoudszone van 500 meter, die wel overvaren mag worden maar waar schepen niet mogen ankeren. 

Impact op de gezondheid van mensen, dieren en gewassen

Hoewel onderzoeken geen uitsluitsel geven over de invloed van hoogspanningsverbindingen op de gezondheid van mensen, dieren of gewassen, is de kans klein dat dit schadelijk is voor de volksgezondheid. Bij ondergrondse (of onderzeese) verbindingen zoals bij Hollandse Kust (zuid) is die kans zelfs nog kleiner, omdat het elektromagnetisch veld van deze verbindingen kleiner is dan bij bovengrondse verbindingen. Meer over de invloed van bovengrondse en ondergrondse elektrische en magnetische velden leest u in de brochure ‘Wonen in de nabijheid van hoogspanning’. Daarin leest u ook over de adviezen die de overheid heeft geformuleerd over hoogspanningsverbindingen en die TenneT altijd naleeft.

Impact op zeewering

Bij de aanleg van de nieuwe netaansluiting wordt uiteraard rekening gehouden met de bescherming tegen hoogwater. Die komt niet in het geding door de nieuwe netaansluiting. Het Hoogheemraadschap van Delfland  en Rijkswaterstaat zien erop toe dat de verbinding veilig wordt aangelegd.

Impact op natuur, flora en fauna

De aanleg van de platformen en de kabels heeft onvermijdelijk impact op de natuur, zowel op zee als op land. In de milieueffectrapportage (MER) wordt gedetailleerd onderzoek gedaan naar de effecten op flora en fauna, bodem, water, lucht en landschapswaarden. TenneT heeft intensief overleg met onder andere Natuur & Milieu over maatregelen om negatieve effecten tot een minimum te beperken. Een voorbeeld: groen of blauw licht blijkt vogels minder te beïnvloeden dan wit licht. Daar houdt TenneT rekening mee bij de verlichting van de platformen. 

Impact op toerisme en recreatie

Toerisme en recreatie is belangrijk voor de economie van de kustgemeenten van Hollandse Kust (zuid). De kans is klein dat ze worden beïnvloed door de netaansluiting. De verbinding ligt immers grotendeels ondergronds of onder de waterspiegel en is dus nauwelijks zichtbaar. Hoe (on)zichtbaar het windpark is, hangt af van het weer, het seizoen en het tijdstip van de dag. De overheid heeft daar animatiebeelden van laten maken.

Impact op apparatuur

Er bestaat een kleine kans dat de nieuwe verbinding storingen aan apparatuur veroorzaakt. Dat komt door zogenoemde interferentie. Dat is het natuurkundige verschijnsel waarbij twee elkaar overlappende elektromagnetische golven elkaar op sommige plaatsen versterken of juist verzwakken, waardoor het signaal verstoord kan raken. In de praktijk komt dit nauwelijks voor. En als het zich toch voordoet, dan is het probleem meestal eenvoudig te verhelpen door de interferende objecten te aarden. Bij ondergrondse (of onderzeese) verbindingen is de kans op interferentie nóg kleiner, doordat ze een kleiner elektromagnetisch veld hebben dan bovengrondse verbindingen.