Commissie m.e.r. publiceert tussentijds advies over MER fase 1
Delen via:   

28 / 07 / 2020

De Commissie voor de milieueffectrapportage (www.commissiemer.nl) heeft op 27 juli op verzoek van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), een tussentijds advies gepubliceerd over het MER fase 1. Dit is de fase waarin de effecten van alle tracéalternatieven voor het Net op zee IJmuiden Ver Alpha zijn beoordeeld. Met de beoordeling kan een vergelijking worden gemaakt tussen de verschillende tracéalternatieven, ten aanzien van het thema Milieu.

Tussentijds toetsingsadvies
Het milieueffectrapport wordt in twee stappen opgesteld. Fase 1 vergelijkt de effecten van de mogelijke routes. De ministers kiezen hieruit een voorkeursroute. In fase 2 volgt het ontwerp en een gedetailleerde uitwerking van de milieueffecten.

Het rapport voor fase 1 beschrijft volgens de commissie goed welke milieueffecten er optreden bij de aanleg en het gebruik van de hoogspanningsverbinding en het converterstation. Zo doorkruisen de onderzochte tracé opties naar Borssele de Westerschelde -waar de kabelverbinding door sterke stroming kan vrijspoelen- óf het Veerse Meer, waar ingraven van de kabels tot langdurige vertroebeling kan leiden. Ook wordt een alternatief beschreven naar Geertuidenberg, een tracé door het Haringvliet met verontreinigde waterbodems. Het tussenrapport bevat de relevante milieu-informatie om de keuze van de te volgen route te onderbouwen.

Lees het volledige advies op de website van de commissie m.e.r:
https://www.commissiemer.nl/adviezen/3390