Waar ligt Net op zee IJmuiden Ver Alpha?

Delen via:   

Het converterstation op zee voor IJmuiden Ver Alpha ligt in het windenergiegebied IJmuiden Ver op circa 75 km voor de Hollandse Kust. Vanwege de grootte van het windenergiegebied IJmuiden Ver is TenneT van plan niet één, maar twee ondergrondse hoogspanningsverbindingen te realiseren vanaf dit windenergiegebied op de Noordzee naar land: de verbindingen IJmuiden Ver Alpha en IJmuiden Ver Beta. De verbindingen zijn aparte projecten. Informatie over het project net op zee IJmuiden Ver Beta vindt u hier www.netopzee.eu.

Op 25 november heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het voorkeursalternatief voor het Net op zee IJmuiden Ver Alpha gekozen. Het voorkeursalternatief is het tracé (de route) naar Borssele via het Veerse Meer geworden, zie kaartje hieronder. Dit tracé loopt door de Noordzee en gaat via het Veerse Meer, door de Quarlespolder naar de Sloehaven in Borssele. De duurzaam opgewekte elektriciteit gaat daarna via een nieuw te bouwen converterstation aan de Belgiëweg Oost naar het bestaande hoogspanningsstation in Borssele. Hij heeft zijn keuze gebaseerd op de Integrale effectenanalyse (IEA), de reacties die hierop zijn ingediend en de adviezen van de regionale overheden en de Commissie voor de milieueffectrapportage.

In deze animatie ziet u het gekozen voorkeursalternatief in vogelvlucht.

Bekijk de ruimtelijke inpassing van dit project!

Klik op de link hieronder om naar onze projectatlas te gaan. Hier vindt u een online tracékaart en informatie over het project. Ook kunt u een reactie geven en de reacties van anderen bekijken. 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.