Waar ligt Net op zee IJmuiden Ver Alpha?
Delen via:   

Het converterstation op zee voor IJmuiden Ver Alpha ligt in het windenergiegebied IJmuiden Ver op circa 75 km voor de Hollandse Kust. Vanwege de grootte van het windenergiegebied IJmuiden Ver is TenneT van plan niet één, maar twee ondergrondse hoogspanningsverbindingen te realiseren vanaf dit windenergiegebied op de Noordzee naar land: de verbindingen IJmuiden Ver Alpha en IJmuiden Ver Beta. De verbindingen zijn aparte projecten. Informatie over het project net op zee IJmuiden Ver Beta vindt u hier www.netopzee.eu.

Op zee is een zoekgebied bepaald voor het converterstation op zee. Voor de nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding zijn verschillende routes (tracéopties) mogelijk. In 2018 heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties, Rijkswaterstaat, regionale overheden en een aantal bedrijven en maatschappelijke organisaties een eerste verkenning uitgevoerd naar mogelijke verbindingen van de windenergiegebieden naar het vaste land. Dit is het project "Verkenning aanlanding netten op zee 2030". Informatie hierover vindt u op de website www.bureau-energieprojecten.nl.

Voor de verbinding IJmuiden Ver Alpha wordt gekeken naar 3 mogelijke tracés:

  • Aansluiting op 380kV hoogspanningsstation Borssele via een route door de Westerschelde
  • Aansluiting op 380kV hoogspanningsstation Borssele via een route door het Veerse Meer
  • Aansluiting op 380kV hoogspanningsstation Geertruidenberg via een route door het Haringvliet