Wat is het Net op zee IJmuiden Ver Alpha?

Delen via:   

In het windenergiegebied IJmuiden Ver worden windparken uit de routekaart 2030 gebouwd met een vermogen van circa 4 Gigawatt (GW). De windparken produceren elektriciteit, die naar land wordt getransporteerd. Hiervoor zijn twee verbindingen nodig. Eén van deze twee verbindingen is het net op zee IJmuiden Ver Alpha. Het net op zee IJmuiden Ver Alpha is de totale netverbinding vanaf windpark IJmuiden Ver tot aan het nog te bouwen converterstation op land.

Hiervoor bouwt TenneT een converterstation op zee. Hier komt de stroom van de windturbines samen en wordt de wisselstroom (alternating current, AC) van de windturbines omgezet naar gelijkstroom (direct current, DC). Voor het transport van de stroom naar land is een ondergrondse hoogspanningsverbinding door zee nodig. Om het verlies van stroom tijdens het transport te beperken, voert TenneT deze verbinding uit als een gelijkstroomverbinding.

Het nog te bouwen converterstation op land zet de gelijkstroom weer om in wisselstroom. De omzetting naar wisselstroom is nodig omdat het landelijke hoogspanningsnet ook op wisselstroom functioneert. Hiervoor is een oppervlakte van circa 4,5 hectare nodig Vanaf het converterstation lopen ondergrondse kabels naar een bestaand 380 kV- hoogspanningsstation. Hier vindt de aansluiting op het landelijk elektriciteitsnet plaats. De bestaande hoogspanningsstations bij Borssele en Geertruidenberg zijn mogelijke aansluitlocaties voor IJmuiden Ver Alpha.

Het net op zee omvat een deel op zee en een deel op land. De aanleg van de kabels op land gebeurt via open ontgraving en boringen.

Het totale project bestaat uit:

  • Één converterstation op zee: Hier worden alle individuele windturbines op aangesloten en wordt het spanningsniveau getransformeerd van 66 kiloVolt AC (kV) naar 525 kV DC;

  • Een 525 kV gelijkstroomkabelverbinding van het converterstation op zee naar het converterstation op land. De kabels worden op land aangesloten bij Borssele (via de Westerschelde of via het Veerse Meer) of bij Geertruidenberg (via het Haringvliet). Dit moet nog bepaald worden; 

  • Één converterstation op land waar de 525 kV gelijkstroom wordt omgezet in 380 kV wisselstroom;

  • Een 380 kV wisselstroomkabelverbinding van het converterstation naar het bestaande hoogspanningsstation (Borssele of Geertruidenberg), waar de stroom op het landelijk elektriciteitsnet wordt aangesloten.

De andere verbinding is Net op zee IJmuiden Ver Beta. Informatie over het project Net op zee IJmuiden Ver Beta vindt u hier.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.