Waar ligt Net op zee IJmuiden Ver Beta?

Delen via:   

Het converterstation op zee van IJmuiden Ver Beta ligt in het windenergiegebied IJmuiden Ver op circa 75 km voor de Hollandse Kust. Vanwege de grootte van het windenergiegebied IJmuiden Ver is TenneT van plan niet één, maar twee ondergrondse hoogspanningsverbindingen te realiseren vanaf dit windenergiegebied op de Noordzee naar land: de verbindingen IJmuiden Ver Alpha en IJmuiden Ver Beta. De verbindingen zijn aparte projecten.

Op 25 november 2020 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat een voorkeursalternatief voor de verbindingen gekozen. Voor het project Net op zee IJmuiden Ver Beta is dat het tracé (de route) naar de zuidkant van de Maasvlakte, zie kaartjes hieronder. Dit tracé loopt door de Noordzee (parallel aan de Alpha-verbinding) en loopt verder over land ten zuidoosten van de Slufter naar het nieuw te bouwen converterstation. De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het voorkeursalternatief voor het Net op zee IJmuiden Ver Beta gekozen. Hij heeft zijn keuze gebaseerd op de Integrale effectenanalyse (IEA), de reacties die hierop zijn ingediend en de adviezen van de regionale overheden en de Commissie voor de milieueffectrapportage. 

Informatie over het voorkeursalternatief voor het project net op zee IJmuiden Ver Alpha vindt u hier.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.