Voorgeschiedenis
Delen via:   

In de Routekaart windenergie op zee 2030 heeft het kabinet vastgesteld dat tussen 2024 en 2030 voor 6,1 GW aan windparken op zee wordt gebouwd en op land wordt aangesloten. Inmiddels is duidelijk dat er meer wind op zee nodig is om de klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen. Eind 2020 is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat  (EZK) in samenwerking met andere ministeries, regionale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties daarom een verkenning gestart: de Verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ).

In deze verkenning wordt gekeken naar mogelijke verbindingen tussen nieuwe windparken op zee en het vasteland. Uit de eerste resultaten van de verkenning is gebleken dat een aanlanding vanuit windenergiegebied IJmuiden Ver naar de Maasvlakte het meest kansrijk is om uiterlijk in 2030 extra wind op zee aan te sluiten. Belangrijkste reden hiervoor is dat deze nieuwe verbinding vrijwel volledig parallel kan lopen aan het tracé van Net op zee IJmuiden Ver Beta, zowel op zee als op land.

De procedure voor Net op zee IJmuiden Ver Beta is in 2019 gestart en is daarom al verder in het ruimtelijke besluitvormingsproces. Omdat voor Net op zee IJmuiden Ver Gamma naar dezelfde gebieden op zee en op land wordt gekeken, werken beide projecten waar mogelijk samen. Dit biedt synergievoordelen die het mogelijk maken dat Net op zee IJmuiden Ver Gamma uiterlijk in 2030 in bedrijf kan worden genomen en zodoende bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelstellingen in 2030.