Welke invloed heb ik?
Delen via:   

Met de aanleg van de verbindingen tussen de windparken op zee en het elektriciteitsnet op het vasteland zijn veel belangen gemoeid die zorgvuldig worden afgewogen. Naast de informele mogelijkheden om uw stem te laten horen via informatiebijeenkomsten, via uw vraag of reactie of via een gesprek met TenneT, zijn er ook formele inspraakmogelijkheden. Op de website van de RVO vindt u informatie over inspraak en alle officiële documenten van het project. Het ministerie van Economische Zaken (EZK) en TenneT hebben een uitleganimatie gemaakt waarin wordt omschreven hoe het proces naar de keuze voor een kabeltrace verloopt en welke inspraakmogelijkheden er zijn.

Meedenken over de plannen
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT vinden vroegtijdige betrokkenheid van belanghebbenden (stakeholders) bij het project belangrijk. Uit eerdere projecten van EZK en TenneT blijkt dat vroegtijdige, intensieve samenwerking met de omgeving tot betere projecten met meer draagvlak leidt. Bijvoorbeeld omdat het project hierdoor beter aansluit op de omgeving. En doordat belanghebbenden meedenken en gebiedskennis en ideeën aandragen. Daarnaast neemt door samenwerking begrip voor elkaars belangen en standpunten toe.

De betrokkenheid van belanghebbenden is mede daarom van groot belang bij het bepalen van de te onderzoeken routes voor het kabeltracé, bij de keuze van het voorkeursalternatief en bij de uitwerking van het definitieve tracé.

Het project wordt zoveel als mogelijk uitgevoerd in de geest en volgens de eisen van de nieuwe Omgevingswet, die begin 2022 in werking zal treden. Participatie is een belangrijke pijler in de Omgevingswet. Door de omgeving vroegtijdig te betrekken voldoen EZK en TenneT aan de eisen van de nieuwe Omgevingswet op het gebied van participatie.

Hoe belanghebbenden de komende periode bij het project betrokken worden, staat in het voorstel voor participatie dat nu ter inzage ligt.  Het contact kan per (type) belanghebbende verschillen en hangt samen met de belangen en de rol van de betreffende belanghebbende, de raakvlakken met het project en de behoefte aan contact en informatie van de belanghebbende. Het contact met belanghebbenden verloopt onder meer via informatiebijeenkomsten, overleggen, persoonlijk contact en verschillende communicatiemiddelen. Daarnaast is het mogelijk om op een aantal momenten een formele inspraakreactie in te dienen op stukken die ter inzage liggen.

Rijkscoördinatieregeling
Op de netaansluitingen van de windparken op zee is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing. De regeling is bedoeld om bij projecten van nationaal belang sneller besluiten te kunnen nemen, zonder dat dit ten koste gaat van de zorgvuldigheid van de besluitvorming of van inspraakmogelijkheden voor burgers. De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) neemt de besluiten die onder de Rijkscoördinatieregeling vallen. TenneT heeft een adviserende rol. Kijk voor meer informatie op de website van RVO.

Inspraak
De ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties leggen het beoogde kabeltracé en de locatie van het converterstation van net op zee IJmuiden Ver Gamma vast in een inpassingsplan (na inwerkingtreding van de Omgevingswet heet dit plan een projectbesluit). Hierin wordt uitgelegd waar de netverbinding komt te liggen en waarom voor dit tracé gekozen is. Het inpassingsplan wordt eerst als een ontwerpplan gepubliceerd. TenneT vraagt de benodigde vergunningen voor het Net op zee IJmuiden Ver Gamma aan. Gelijktijdig met het ontwerpinpassingsplan worden de benodigde ontwerpvergunningen gepubliceerd. Voor Net op zee IJmuiden Ver Gamma vindt dit naar verwachting plaats in 2023. Op het ontwerpinpassingsplan en de ontwerpvergunningen is inspraak mogelijk. Op basis van de ingediende inspraakreacties (zienswijzen) beoordelen de verantwoordelijke ministeries of het plan wordt aangepast.

Daarna wordt het inpassingsplan met een reactie op de zienswijzen als definitief plan gepubliceerd. Tegelijk worden de definitieve vergunningen gepubliceerd. Indieners die het niet eens zijn met de verwerking van hun zienswijze kunnen beroep indienen. De Raad van State doet uitspraak of beroepen gegrond zijn.