Waar ligt Net op zee IJmuiden Ver Gamma?
Delen via:   

Het converterstation op zee van IJmuiden Ver Gamma ligt in het windenergiegebied IJmuiden Ver op circa 75 km voor de Hollandse kust. TenneT is van plan een derde ondergrondse hoogspanningsverbindingen te realiseren vanaf dit windenergiegebied op de Noordzee naar land: naast de verbindingen Net op zee IJmuiden Ver Alpha en IJmuiden Ver Beta nu ook IJmuiden Ver Gamma. De verbindingen zijn aparte projecten met elk een eigen ruimtelijke procedure.

Op 25 november 2020 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat een voorkeursalternatief voor de verbindingen gekozen. Voor het project Net op zee IJmuiden Ver Beta is dat het tracé (de route) naar de zuidkant van de Maasvlakte, zie kaartjes hieronder. Dit tracé loopt door de Noordzee (parallel aan de Alpha-verbinding) en loopt verder over land ten zuidoosten van de Slufter naar het nieuw te bouwen converterstation. De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het voorkeursalternatief voor het Net op zee IJmuiden Ver Beta gekozen. Hij heeft zijn keuze gebaseerd op de Integrale effectenanalyse (IEA), de reacties die hierop zijn ingediend en de adviezen van de regionale overheden en de Commissie voor de milieueffectrapportage. 

Op basis van de Verkenning Aanlanding Wind Op Zee (VAWOZ) die in het najaar van 2020 is gestart, is een tracé vanuit het windenergiegebied IJmuiden Ver naar de Maasvlakte het meest kansrijk, omdat dit parallel loopt aan IJmuiden Ver Beta. Hierdoor vallen er synergievoordelen te behalen en wordt de beschikbare ruimte efficiënt gebruikt. Dit tracé willen we daarom in ieder geval nader onderzoeken en uitwerken in een concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze NRD beschrijft welke tracéoptie of tracéopties er in de volgende fase van het project worden onderzocht, hoe dit gebeurt en welke aandachtspunten en onderwerpen in het onderzoek worden meegenomen.

We betrekken de omgeving nauw bij de uitwerking hiervan. Als omgevingspartijen nog andere kansrijke tracéopties zien voor Net op zee IJmuiden Ver Gamma dan kunnen ze deze opties de komende maanden inbrengen bij TenneT en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het is ook mogelijk om tracéopties aan te dragen door een reactie in te dienen op de concept NRD, die volgens de huidige planning in september 2021 wordt gepubliceerd.