Wat is het Net op zee IJmuiden Ver Gamma?
Delen via:   

In het windenergiegebied IJmuiden Ver worden windparken uit de routekaart 2030 gebouwd met een vermogen van circa 4 gigawatt (GW). IJmuiden Ver bevindt zich ter hoogte van IJmuiden op zo'n 75 kilometer uit de kust. De windparken in dit windenergiegebied produceren elektriciteit, die naar land moet worden getransporteerd. Er zijn al vergevorderde plannen voor twee verbindingen vanuit dit gebied naar land: Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Net op zee IJmuiden Ver Beta.

In 2020 is gebleken dat met het aansluiten van de reeds geplande windparken de doelstellingen voor 2030 uit het Klimaatakkoord niet worden gehaald. Daarvoor zijn meer windparken nodig. Daarnaast worden de Europese doelstellingen voor CO₂-reductie in 2021 aangescherpt, waardoor het aan land brengen ('aanlanden') van extra wind op zee nodig is. Lees meer bij Voorgeschiedenis.

In het noordelijke deel van het windenergiegebied IJmuiden Ver is ruimte voor nog meer windparken. Om dit deel van het gebied te kunnen benutten en vervolgens aan te sluiten, is wel een derde verbinding naar land nodig; Net op zee IJmuiden Ver Gamma.  

Hiervoor bouwt TenneT een converterstation op zee. Hier komt de stroom van de windturbines samen en wordt de wisselstroom (alternating current, AC) van de windturbines omgezet naar gelijkstroom (direct current, DC). Voor het transport van de stroom naar land is een ondergrondse hoogspanningsverbinding door zee nodig. Om het verlies van stroom tijdens het transport te beperken, voert TenneT deze verbinding uit als een gelijkstroomverbinding.

Het nog te bouwen converterstation op land zet de gelijkstroom weer om in wisselstroom. De omzetting naar wisselstroom is nodig omdat het landelijke hoogspanningsnet ook op wisselstroom functioneert. Vanaf het converterstation vindt de aansluiting op het landelijk hoogspanningsnet plaats. Dit gebeurt met een korte wisselstroomverbinding naar hoogspanningsstation Amaliahaven. Dit nog te realiseren hoogspanningsstation is direct ten noorden van de converterstations van Net op zee IJmuiden Ver Beta en Gamma gepland.

NB: De voorbereiding en bouw van hoogspanningsstation Amaliahaven is een apart project met een eigen procedure. Het is dus geen onderdeel van Net op zee IJmuiden Ver Gamma. Ook de realisatie van de windparken op zee is geen onderdeel van het Net op zee IJmuiden Ver Gamma. Deze activiteit worden uitgevoerd door de windparkexploitant(en).

Het net op zee omvat een deel op zee en een deel op land. De aanleg van de kabels op land gebeurt via open ontgraving en boringen.

Het totale project bestaat uit:

  • Één converterstation op zee (plarform): hierop worden alle windturbines aangesloten en wordt het spanningsniveau getransformeerd van 66 kiloVolt AC (kV) naar 525 kV DC;
  • Een 525 kV gelijkstroomkabelverbinding (DC) van het IJmuiden Ver Gamma converter station op zee naar het converterstation op land.
  • Realisatie van één converterstation op land waar de 525 kV gelijkstroom wordt omgezet in 380 kV wisselstroom;
  • Een ondergrondse verbinding van het converterstation op land naar het nieuw te realiseren 380 kV hoogspanningsstation Amaliahaven op de Maasvlakte, waar de stroom op het landelijk elektriciteitsnet wordt aangesloten.